ข่าวสารนิเทศ : การประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA) ครั้งที่ ๑๖ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA) ครั้งที่ ๑๖

          เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๑๖ (16th Meeting of the Council of Ministers) ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนจากประเทศสมาชิก ๒๑ ประเทศ และประเทศคู่เจรจา (Dialogue Partners) เข้าร่วมการประชุม
 
          ที่ประชุมได้ยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศสมาชิก โดยเฉพาะในการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก การแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญ ความปลอดภัยและความมั่นคงในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย โดยไทยเห็นว่า ด้วยศักยภาพทางเศรษฐกิจของ IORA ประเทศสมาชิกควรผลักดันและเร่งรัดให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมในเรื่องการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว และการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน
 
          ในการนี้ ไทยมีความพร้อมที่จะจัดกิจกรรมในกรอบ IORA ในช่วงปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปอาหารทะเล และแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งไทยมีประสบการณ์ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาดังกล่าว นอกจากนี้ ไทยพร้อมที่จะร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา อาทิ เยอรมนี ฝรั่งเศส จีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร ในการแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศสมาชิก รวมทั้งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย
 
          ที่ประชุมรับรองแถลงการณ์บาหลี (Bali Communiqué) และหารือเกี่ยวกับร่าง IORA Concord และ Action Plan ค.ศ. ๒๐๑๗ - ๒๐๒๑ ซึ่งจะมีการรับรองในที่ประชุมผู้นำ IORA ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปีของ IORA ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๖ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย เพื่อวางแนวทางและทิศทางการดำเนินความร่วมมือของ IORA นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เป็นพยานการลงนามกฎบัตรของกรอบความร่วมมือ IORA ของประเทศโซมาเลีย และการลงนามความตกลงความร่วมมือด้านการค้นหาและกู้ภัยทางทะเลของประเทศศรีลังกาและแทนซาเนีย
 
          กรอบความร่วมมือสมาคมแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA) ก่อตั้งเมื่อ ๒๕๓๘ เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสมดุลใน ๖ สาขา และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยมีประเทศสมาชิกรวม ๒๑ ประเทศรอบมหาสมุทรอินเดีย และประเทศคู่เจรจา ๗ ประเทศ