ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศร่วมแถลงข่าวเป็นเจ้าภาพจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์แถลงข่าว ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศร่วมแถลงข่าวเป็นเจ้าภาพจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์แถลงข่าว ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ได้ร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวการจัดงาน “OTOP Wisdom to the World โอทอป ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่สากล” ระหว่างวันที่ ๓ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าว และมีนางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมแถลงด้วย

งาน “OTOP Wisdom to the World โอทอป ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่สากล” ได้จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสานพลังความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเดินหน้ายกระดับและขยายโอกาสสินค้าและผลิตภัณฑ์โอทอปของไทยให้ก้าวกระโดดสู่ต่างประเทศ ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการโอทอปในท้องถิ่นกว่า ๒๕ ล้านคน ในฐานะฐานรากของเศรษฐกิจให้มีรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเอง ซึ่งถือเป็นการสืบสานแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในการส่งเสริมอาชีพและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น โดยภายในบริเวณงาน จะมีการจัดพื้นที่สำหรับนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านการต่างประเทศและด้านการส่งเสริมอาชีพและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับนานาประเทศ อีกทั้งเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (SEP for SDGs)

ภายในบริเวณงาน ผู้เข้าร่วมจะได้พบกับการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP พรีเมี่ยม ผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นเครื่อง สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นของศิลปิน OTOP ตลอดจนการรวมตัวของร้านค้าสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ถึง ๑๗ แห่ง ที่นำสินค้าประจำชาติที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเข้าร่วมจำหน่าย เป็นจำนวน ๓๒ บูธ อาทิ สหราชอาณาจักร รัสเซีย เยอรมนี โปรตุเกส ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ สปป. ลาว กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย ศรีลังกา เนปาล ไนจีเรีย เคนยา อิหร่าน และปากีสถาน โดยจะสลับหมุนเวียนกันตลอด ๓ สัปดาห์ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจำหน่ายอาหารจากทั่วทุกภูมิภาคของไทยและอาหารนานาชาติจากร้านของสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย 

ในส่วนของกิจกรรมบริการประชาชน กระทรวงมหาดไทยจะให้บริการจัดทำบัตรประชาชนนอกสถานที่ตลอดระยะเวลาการจัดงาน และในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุลจะดำเนินการเปิดพื้นที่ให้ข้อมูลด้านงานกงสุล พร้อมแจกคู่มือการเดินไปต่างประเทศระหว่างวันที่ ๓ - ๘ พฤศจิกายน 2559 และศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จะดำเนินการเปิดพื้นที่ให้คำแนะนำเชิงธุรกิจแก่ผู้สนใจที่จะลงทุนเพื่อขยายตลาดในต่างประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ นอกเหนือจากการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโอทอปของไทยในแสดงศักยภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาไทยให้ประจักษ์ต่อสายตาชาวต่างชาติแล้ว กระทรวงการต่างประเทศยังมุ่งหวังให้การจัดงานในครั้งนี้ นำไปสู่การสร้างความเชื่อมโยงของผู้ประกอบการไทยกับต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนช่องทางและโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ รวมทั้งเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาที่หลากหลาย ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนรูปแบบการทำตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์กับผู้ร่วมออกร้านจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ ในระหว่างการแถลงข่าว สื่อมวลชนได้ร่วมชมตัวอย่างสินค้าต่างประเทศโดยได้นำเครื่องสำอางสมุนไพรจากอินเดีย และผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากอังกฤษ มาร่วมจัดแสดง ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงาน