ข่าวสารนิเทศ : การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพังรี ซัมปา กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพังรี ซัมปา กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน

                        เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานเชิญผ้า
พระกฐินพระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปทอดถวาย ณ วัดพังรี ซัมปา กรุงทิมพู
ราชอาณาจักรภูฏาน โดยสมเด็จพระชนนี H.M. Queen Mother Sangay Choden Wangchuck ได้เสด็จฯ เข้าร่วมพิธี
ในฐานะผู้แทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏาน พร้อมด้วย H.R.H. Princess Euphelma Choden Wangchuck
ในขณะที่นาย Lyonpo Dawa Gyeltshen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและวัฒนธรรมภูฏาน ได้เข้าร่วมในฐานะ
ผู้แทนรัฐบาลภูฏาน และมีผู้เข้าร่วมฝ่ายไทย อาทิ นางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ซึ่งมี
เขตอาณาครอบคลุมราชอาณาจักรภูฏาน รวมทั้งข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ชุมชนไทยและอาสาสมัครไทย
ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในภูฏาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและวัฒนธรรมภูฏานได้กล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า ทรงเป็นธรรมราชา และทรงทำคุณประโยชน์ต่อทั้งประเทศไทยและโลก
และชาวภูฏานร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
                        การทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการต่างประเทศที่ภูฏานในปีนี้ เป็นครั้งที่ ๓ โดยเป็น
ครั้งแรกของวัดพังรี ซัมปา ซึ่งเป็นวัดหลวงนิกายมหายานเก่าแก่ สร้างขึ้นในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ โดยพระชาวทิเบต
ชื่อ Ngawang Chogyel ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของซับดรุง งาวัง นัมเกล พระชาวทิเบตผู้ก่อตั้งประเทศภูฏาน นอกจากนี้
สมเด็จพระชนนี H.M. Queen Mother Sangay Choden Wangchuck พระราชินีในสมเด็จพระราชาธิบดี Jigme
Singye Wangchuck ทรงอุปถัมภ์สิ่งก่อสร้างภายในวัดด้วย ปัจจุบันมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษาอยู่จำนวน ๑๒๙ รูป
ทั้งนี้ พิธีทอดถวายผ้ากฐินพระราชทานฯ จัดขึ้นในวันสิ้นเดือนตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่งชาวภูฏานถือว่าเป็นวันมงคล อีกทั้ง
เป็นการทอดถวายผ้ากฐินพระราชทานฯ ครั้งที่ ๓ ซึ่งถือเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์เพราะหมายถึงพระรัตนตรัย
                        พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ผู้เข้าร่วมงาน
ต่างแสดงความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งในปัจจุบันทุกวัด วัง และสถานที่ราชการในภูฏานยังคงมี
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศล นอกจากนี้ ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีทั้งในระดับรัฐบาล
และประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชน
ทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ สามารถรวบรวมเงินบริจาค ซึ่งประกอบด้วยเงินพระราชทานบำรุงพระอารามจากพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เงินถวายเป็นพระราชกุศลจากกระทรวงการต่างประเทศ และเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๔๐๔,๖๐๖.- นูตรัม หรือประมาณ ๗๔๔,๘๐๐.- บาท