ข่าวสารนิเทศ : การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ในหัวข้อ “การทูตไทย มองไกล ก้าวทันโลก” ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ในหัวข้อ “การทูตไทย มองไกล ก้าวทันโลก” ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

          กระทรวงการต่างประเทศจะจัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่กรุงเทพฯ โดยจะเป็นโอกาสที่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ที่ประจำการอยู่ทั่วโลกประมาณ ๑๐๐ คน  และผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศจะหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและวางแนวทางการทำงานด้านการต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายของการปฏิรูปและกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะตอบสนองผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกและสถานการณ์ระหว่างประเทศ
          นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเป็นประธานการประชุมหารือกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย
          ในการประชุมครั้งนี้ เอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ และผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศจะได้หารือเพื่อกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของไทย ระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางในแต่ละช่วงสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนมิติด้านการต่างประเทศของไทยอย่างมีบูรณาการ ทั้งในประเด็นด้านความมั่นคง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นอกจากนี้ จะมีการระดมสมองเกี่ยวกับการดำเนินยุทธศาสตร์ของไทยต่อภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก อาเซียนและในเวทีระหว่างประเทศ การดำเนินนโยบายการทูตประชารัฐ รวมทั้งการวางแนวทางในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อการนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ของประชาชน