ข่าวสารนิเทศ : กำหนดการสื่อมวลชน การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กำหนดการสื่อมวลชน การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

กำหนดการสื่อมวลชน
การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก
ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว และกระทรวงการต่างประเทศ

 

วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว)
๐๙.๓๐ น.      ลงทะเบียนหน้าห้อง Ballroom A
๑๐.๐๐ น.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก

วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว)
๑๓.๓๐ น.       ลงทะเบียนหน้าห้อง Ballroom B
๑๔.๐๐ น.       นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี บรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวทางดำเนินงานหลังจากการประกาศใช้
                     รัฐธรรมนูญใหม่และแนวทางการปฏิรูประบบราชการและการบริหารราชการแผ่นดินให้รองรับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (กระทรวงการต่างประเทศ)
๐๘.๓๐ น.       ลงทะเบียนและตรวจอุปกรณ์โดยตำรวจสันติบาลหน้าห้องแถลงข่าว
๐๙.๓๐ น.       การถ่ายภาพหมู่ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้บริหารกระทรวงฯ เอกอัครราชทูต และกงสุลใหญ่
๑๐.๐๐ น.        การประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่
๑๔.๐๐ น.       การประชุมระหว่างนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
                     กับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่

หมายเหตุ:
-   ทุกกำหนดการสามารถเข้าไปเก็บภาพได้ในช่วงต้นเท่านั้น
-   โปรดแต่งกายสุภาพและนำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนมาด้วยสำหรับทุกภารกิจ

ไฟล์แนบ