ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว

          เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญหน่วยงานในคณะทำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน (Rapid Response Center – RRC) เข้าร่วมประชุมจำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ ศูนย์ติดตามสถานการณ์ฉุกเฉิน ชั้น ๑ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อทดสอบระบบการทำงานของเครื่องมือสื่อสารภายในศูนย์ติดตามสถานการณ์ที่กระทรวงการต่างประเทศได้ปรับปรุงให้มีความทันสมัย เพื่อการรายงานและประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในต่างประเทศทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว โดยมีนายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุม 
          การประชุมจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินในครั้งนี้เป็นการทดสอบขั้นตอนปฏิบัติงาน (SOP) ของคณะทำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน (Rapid Response Center – RRC) ซึ่งตั้งขึ้นตามคำสั่งคณะกรรมการประสานงานช่วยเหลือคนไทยและประเทศที่ประสบภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน และมีอำนาจหน้าที่ในการติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ จัดทำแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบ อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลการอพยพคนไทยที่ได้รับผลกระทบให้เป็นไป
อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ โดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานภายในกระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่ กรมการกงสุล กรมสารนิเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ กรมอาเซียน และสำนักนโยบายและแผน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และสภากาชาดไทย เข้าร่วม
          ทั้งนี้ สถานการณ์ฉุกเฉินที่จำลองขึ้น คือ กรณีเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้มีการ VDO Conference กับเจ้าหน้าที่กงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์ในพื้นที่และแผนอพยพคนไทยให้คณะทำงานฯ ทราบ