ข่าวสารนิเทศ : การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดหมู่บ้านคิตเอย์ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดหมู่บ้านคิตเอย์ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา

          เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปทอดถวาย ณ วัดหมู่บ้านคิตเอย์ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยนาย โม ซอ ฉ่วย (U Moe Zaw Shwe) อธิบดีกรมส่งเสริมและเผยแพร่ศาสนา กระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานฝ่ายเมียนมา นอกจากนี้ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้งและภริยา ตลอดจนทีมประเทศไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ชุมชนไทยในเมียนมาและชาวเมียนมากว่า ๓๐๐ คน ได้เข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ด้วย

          ตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบัน กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปทอดถวายที่เมียนมาเกือบทุกปี รวมทั้งสิ้น ๒๐ ครั้ง โดยในปีนี้ เป็นครั้งแรกที่ดำเนินโครงการฯ ที่เมืองอื่นนอกกรุงย่างกุ้ง พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่วัดหมู่บ้านคิตเอย์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ผู้เข้าร่วมงานทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเมียนมา โดยเฉพาะชาวหมู่บ้านคิตเอย์ต่างแสดงความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นับเป็นการบำเพ็ญสาธารณกุศล ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์อันดี ทั้งในระดับรัฐบาลและประชาชน แสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ สามารถรวบรวมเงินบริจาค ซึ่งประกอบด้วยเงินพระราชทานบำรุงวัดจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เงินถวายเป็นพระราชกุศลจากกระทรวงการต่างประเทศ และเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำไปสนับสนุนศาสนกิจของวัดและโรงเรียน ตลอดจนสถานที่อุปการะเด็กกำพร้าภายในวัดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๑๓๑,๗๙๓.- บาท

          วัดหมู่บ้านคิตเอย์เป็นวัดพุทธเถรวาท มีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษาอยู่จำนวน ๓๘ รูป ภายในมีการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์หลายประการ อาทิ โรงเรียนสอนศาสนาและสถานที่อุปการะเด็กกำพร้า ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนเกือบ ๑๐๐ คน ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง จึงได้ร่วมกับภาคธุรกิจและชุมชนไทยที่มีจิตอาสาในเมียนมาจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ซึ่งรวมถึงการบริจาคสิ่งของ การจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรม เพื่อตรวจสุขภาพเด็ก การบริการตัดผม และการเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าภายในวัด ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานด้วย