ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่บริการประชาชนที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ ๘-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่บริการประชาชนที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ ๘-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

             กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุล มีกำหนดการจัดหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่เพื่อให้บริการรับคำร้องขอหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป (ไม่รวมหนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดินทางของพระภิกษุ) ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ ๘ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยประชาชนจะได้รับเล่มหนังสือเดินทางผ่านทางไปรษณีย์ภายใน ๕ วันทำการ หลังจากที่ยื่นคำร้องฯ ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องฯ ในวันและเวลาดังกล่าว (โดยสามารถรับบัตรคิวตั้งแต่ ๑๐.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น.) พร้อมยื่นเอกสารประกอบดังต่อไปนี้ 


เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
          - กรณีผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว  บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก
          - กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์)
            ๑.  บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) / กรณีอายุยังไม่ถึง ๑๕ ปี ใช้สูติบัตร (ตัวจริง) ที่มีเลขประจำตัวประชาชนผู้เยาว์ ๑๓ หลัก หรือผู้เยาว์อายุ ๗ ปี ขึ้นไป ที่มีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
            ๒.  ทะเบียนบ้าน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ยื่นคำร้องถูกต้อง (ไม่อยู่ระหว่างการย้ายหรืออยู่ในทะเบียนบ้านกลางหรือขัดข้องด้วยเหตุอื่น)
            ๓.  บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา (ตัวจริง) ที่ยังไม่หมดอายุ
            ๔.  บิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ทั้งสองคน
                  ๔.๑  กรณีบิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดาแต่ผู้เดียวให้มารดาเป็นผู้ลงนามพร้อมแสดงหนังสือรับรองการปกครองบุตรที่ออกโดยอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ตัวจริง)
                  ๔.๒  กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนหย่า ให้ผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียวที่ระบุในบันทึกการหย่าเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมพร้อมกับบันทึกการหย่า (ตัวจริง)
                  ๔.๓  กรณีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ ให้ผู้นั้นทำหนังสือยินยอมจากอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ตัวจริง) และ นำมาแสดง
            ๕.  ใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุลของผู้เยาว์ บิดาและมารดา ตัวจริง (หากมี)

ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
          •  ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง  ๑,๐๐๐.- บาท
          •  ค่าส่งไปรษณีย์ (EMS)                ๔๐.- บาท

ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง

๑.      แสดงเอกสาร
๒.      วัดส่วนสูง
๓.      กรอกชื่อภาษาอังกฤษและที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์
๔.      สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป
๕.      ชำระค่าธรรมเนียม

คำแนะนำ 
          ๑.  ผู้รับบริการจะได้รับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ภายใน ๕ วันทำการ โดยกรมการกงสุลจะจัดส่งตามที่อยู่ที่ผู้รับบริการระบุไว้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับบริการกรอกที่อยู่ไปรษณีย์ให้ถูกต้องชัดเจนเพื่อป้องกันการสูญหายและความล่าช้าในการจัดส่ง กรณีไม่ได้รับเล่มหนังสือเดินทางตามกำหนดโปรดติดต่อฝ่ายไปรษณีย์ กองหนังสือเดินทาง โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๔๐๘, ๓๒๔๐๙, ๓๒๔๕๑
          ๒.  ผู้มีหนังสือเดินทางอายุการใช้งานเหลือ 6 เดือน หรือ น้อยกว่า ควรขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่โดยนำหนังสือเดินทางเล่มเดิมมายกเลิกด้วย