ข่าวสารนิเทศ : ผลการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ในหัวข้อ “การทูตไทย มองไกล ก้าวทันโลก” ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ผลการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ในหัวข้อ “การทูตไทย มองไกล ก้าวทันโลก” ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

          กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่กรุงเทพฯ ซึ่งเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ที่ประจำการอยู่ทั่วโลกประมาณ ๑๐๐ คน และผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อวางแนวทางการทำงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี รวมถึงแผนปฏิรูปและนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ของประเทศไทยและคนไทยท่ามกลางบริบทระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

          นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในการประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย โดยมอบแนวนโยบายที่สำคัญและรับฟังรายงานจากเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เกี่ยวกับการดำเนินความสัมพันธ์เชิงรุกกับภูมิภาคต่าง ๆ และในกรอบเวทีระหว่างประเทศ ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ได้รับทราบนโยบายสำคัญด้านเศรษฐกิจและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ และผู้แทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ และผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ ยังได้รับฟังการบรรยายพิเศษจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการขับเคลื่อน Roadmap ของประเทศและแนวทางพัฒนาระบบบริหารราชการ ซึ่งเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่จะได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในการชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อพัฒนาแนวทางการทำงานต่อไป

          กิจกรรมสำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งของการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ครั้งนี้ คือ การระดมสมองเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของไทย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีลงสู่การปฏิบัติ รวมทั้งตอบโจทย์สำคัญ ๆ ของประเทศไทยในการก้าวไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วในอีก ๒๐ ปีข้างหน้าที่มีความเข้มแข็งและสามารถมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในประชาคมระหว่างประเทศ ขณะเดียวกัน ที่ประชุมก็ได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินยุทธศาสตร์ของไทยต่อภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก อาเซียน และในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งการวางแนวทางในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อปรับตัว พัฒนาขีดความสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้พร้อมและก้าวทันโลกยุคใหม่

          นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ได้ไปเยี่ยมชมงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “OTOP Wisdom to the World : โอทอป ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล” ที่กระทรวงการต่างประเทศจัดร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อรับทราบศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP เพื่อประโยชน์ในการหาลู่ทางขยายตลาดให้สินค้าไทย