ข่าวสารนิเทศ : การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดไทยญาณวิริยา เมืองกัลกัตตา อินเดีย ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดไทยญาณวิริยา เมืองกัลกัตตา อินเดีย

          เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายนรชิต สิงหเสนี โฆษกคณะกรรมการร่างรฐธรรมนูญ (กรธ.) และอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปทอดถวาย ณ วัดไทยญาณวิริยา เมืองกัลกัตตา อินเดีย โดยมีนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง อุปทูต ณ กรุงนิวเดลี นางรุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเฉิ่นหยาง ปฏิบัติหน้าที่ราชการทางกรมสารนิเทศ นางสาวศิรินภา สินพัฒนานุกูล รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา และผู้แทนภาคเอกชนไทย ได้แก่ นายวิชญ สิงห์โตโรจน์ ผู้จัดการบริษัท การบินไทยประจำเมืองกัลกัตตา นางสาววีรนุช ธรรมศักดิ์ ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองมุมไบ นายจักรกฤษณ์ วีระนาคินทร์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจสัตว์น้ำ (อินเดีย) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด นายชูเกษม ลัดดาหอม รองผู้อำนวยการรถไฟฟ้าสายสีแดง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด และพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวอินเดียเข้าร่วมงานกว่า ๓๐๐ คน

          การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดไทยญาณวิริยา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยพระเทพโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาและหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย - เนปาล ได้เข้าร่วมและช่วยอำนวยการจัดงานโดยเฉพาะการจัดพิธีสงฆ์ให้เป็นไปตามธรรมเนียม ในการนี้ สามารถรวบรวมเงินบริจาคซึ่งประกอบด้วยเงินพระราชทานบำรุงพระอารามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเงินถวายเป็นพระราชกุศลจากกระทรวงการต่างประเทศและเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเป็นจำนวนเงินประมาณ ๑,๐๒๐,๙๓๙.๒๖ บาท

          กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพระพุทธศาสนาในอินเดียครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๔๗ และครั้งที่ ๒ เมื่อปี ๒๕๕๑ หลังจากนั้น ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดียในระดับประชาชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในอินเดียซึ่งเป็นดินแดนพุทธภูมิที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป ทั้งนี้ ปี ๒๕๕๙ นี้เป็นปีแรกที่มีการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายที่วัดในเมืองกัลกัตตาซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของอินเดียมาก่อน