ข่าวสารนิเทศ : ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๘ (28th APEC Ministerial Meeting - AMM) ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๘ (28th APEC Ministerial Meeting - AMM)

เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เปรูได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๘ (28th APEC Ministerial Meeting - AMM) ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู โดยนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

การประชุมครั้งนี้ ผู้แทนจาก ๒๑ เขตเศรษฐกิจเอเปคได้ร่วมหารือโดยเน้นประเด็นการส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจ และความร่วมมือในการบรรลุเป้าหมายโบกอร์ (Bogor Goals) ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ เพื่อการเปิดเสรีการค้าการลงทุนในภูมิภาคและส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติ อีกทั้งยังได้กล่าวถึงความสำคัญของประเด็นด้านการพัฒนาที่จะนำไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมและยั่งยืน อาทิ การเสริมสร้างระบบอาหารในภูมิภาคให้มีความเข้มแข็ง การพัฒนาชนบท การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (Micro, Small and Medium Enterprises - MSMEs) และการพัฒนาทุนมนุษย์

ในระหว่างการประชุม ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงทัศนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การแสดงความมุ่งมั่นของไทยในการสนับสนุนระบอบการค้าพหุภาคีและเรียกร้องให้เอเปคแสดงบทบาทนำในประเด็นดังกล่าว การสร้างระบบอาหารที่ยืดหยุ่น (Resilient Food System) ในภูมิภาคและสนับสนุนให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในภาคการเกษตร การส่งเสริมการสร้างวิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และรายย่อย (MSMEs)
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสเชิงเศรษฐกิจและเชิงพาณิชย์ด้วย การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และการสร้างมาตรฐานร่วมในด้านการศึกษา นอกจากนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้หารืออย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีจากเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น นาย John Kerry รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้หารือถึงพัฒนาการของเศรษฐกิจในภูมิภาค แนวโน้มของ TPP และสถานการณ์การเมืองไทย

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ที่ประชุมได้รับรองแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีเอเปคประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งระบุถึงความคืบหน้าในประเด็นต่าง ๆ ของเอเปคในปีที่ผ่านมา และภารกิจในอนาคต รวมทั้งข้อริเริ่มของไทยและเปรูในการพัฒนายุทธศาสตร์เอเปคเพื่อวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน

อนึ่ง การประชุมรัฐมนตรีเอเปคจัดขึ้นทุกปีเพื่อหารือถึงสภาวะเศรษฐกิจและการพัฒนาของโลกในมิติต่าง ๆ รวมถึงบทบาทของเอเปคในการสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิกและโลก ประเทศไทยใช้เอเปคเป็นกลไกที่สำคัญในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุน เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการปฏิรูปและพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน