ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ทหารไทยในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ทหารไทยในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ

กระทรวงการต่างประเทศจัดโครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษให้กับเจ้าหน้าที่ทหารของไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ที่สถาบัน British Council ระหว่างวันที่ ๒๖ กันยายน – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งหมด ๖๕ นาย โดยโครงการ
นี้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๕ ติดต่อกัน

การอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษประกอบด้วย ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งอยู่ระหว่างการรอคัดเลือกให้เข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติและหลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นครูฝึกสอนสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์แล้วและปัจจุบันได้ทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่รุ่นต่อ ๆ ไป โดยมีการจัดสอบวัดระดับความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ทหารภายหลังการฝึกอบรม เพื่อประเมินทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับและนำผลไปใช้ประกอบการสมัครเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพฯ ต่อไปด้วย

กระทรวงการต่างประเทศเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้านภาษาสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพของไทย ในการสื่อสารทั้งกับเจ้าหน้าที่สหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง และประชาชนท้องถิ่น เพื่อการปฎิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในพื้นที่ตามอาณัติของภารกิจ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมบทบาทของไทยในการร่วมภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ

อนึ่ง ไทยมีบทบาทในการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศมายาวนานและต่อเนื่อง นับตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ โดยไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจกว่า ๒๗,๐๐๐ คน เข้าร่วมในภารกิจการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก กว่า ๒๐ ภารกิจ และปัจจุบันยังคงมีเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจปฏิบัติงานอยู่ในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติใน ดาร์ฟู (UNAMID) ชายแดนอัฟกานิสถาน-ปากีสถาน (UNMOGIP) เฮติ (MINUSTAH) และเซาท์ซูดาน (UNMISS)