ข่าวสารนิเทศ : เว็บไซต์ globthailand.com เริ่มแนะนำตัวที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ในฐานะประตูสู่ “โอกาสเพื่อการเติบโตของธุรกิจไทยในต่างแดน” ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : เว็บไซต์ globthailand.com เริ่มแนะนำตัวที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ในฐานะประตูสู่ “โอกาสเพื่อการเติบโตของธุรกิจไทยในต่างแดน”

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และนางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แวะเยี่ยมชมบูธแนะนำเว็บไซต์ globthailand.com ซึ่งจัดขึ้นภายในงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ภายใต้ชื่องาน “OTOP Wisdom to the World โอทอป ภูมิปัญญาไทยก้าวไกสู่สากล” ระหว่างวันที่ ๓-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙       

www.globthailand.com เป็นเว็บไซต์ที่ยกระดับและปรับโฉมจากเว็บไซต์ ThaiBiz.net เดิม ซึ่งดำเนินงานโดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๔ ด้วยการปรับภาพลักษณ์ ให้มีความทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด “โอกาสเพื่อการเติบโตของธุรกิจไทยในต่างแดน”(Global Business, Great Thailand)

เว็บไซต์ globthailand.com เน้นการเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาและเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และเป็นช่องทางให้กับภาคเอกชนไทยได้รับข้อมูลสำคัญๆ อาทิ  โอกาสและศักยภาพตลาดเชิงลึก กฎระเบียบใหม่ ๆ พฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งการเข้าถึง “ผู้เล่น” รายสำคัญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศต่างๆ โดยเครือข่ายสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจไทยในเวทีโลก สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐

ทั้งนี้ เว็บไซต์ globthailand.com จะเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐