ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดนิทรรศการ “สืบสาน...สมานมิตร”  เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ด้านการเจริญพระราชสัมพันธ์ไมตรีกับนานาชาติ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศจัดนิทรรศการ “สืบสาน...สมานมิตร” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการเจริญพระราชสัมพันธ์ไมตรีกับนานาชาติ

          เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “สืบสาน...สมานมิตร” ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วม
ประกอบด้วย คณะทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
          กระทรวงการต่างประเทศจัดนิทรรศการชุดนี้ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการเจริญพระราชสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับทราบถึงบทบาทอันสำคัญยิ่ง         
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในการเจริญความสัมพันธ์กับต่างประเทศ นับตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนมาถึงรัชกาล   
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
          ภายในนิทรรศการ มีการแสดงภาพถ่ายและสิ่งของ รวมทั้งวีดิทัศน์ สื่อการเรียนรู้แบบ interactive
และกิจกรรมการเล่นเกมส์สำหรับเยาวชน โดยแบ่งออกเป็น ๙ ส่วน ได้แก่ (๑) จากวันนั้นถึงวันนี้ (สมัยสุโขทัย
– รัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรี) (๒) โลกที่เปลี่ยนไป (รัชกาลที่ ๔ – ๘ แห่งราชวงศ์จักรี) (๓) สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
กับการเจริญพระราชสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศในยุคปัจจุบัน (๔) พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๕) ผลแห่งการเจริญสัมพันธไมตรีของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๖) การถวายพระเกียรติคุณจากนานาประเทศ (๗) จากทุกท้องถิ่นไทย
สู่ประชาคมโลก (๘) การน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในต่างประเทศ และ (๙) ประชาคมโลกน้อมรำลึกและร่วมสืบสานพระราชปณิธาน
          ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “สืบสาน...สมานมิตร” ณ ห้องอเนกประสงค์ ๑ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ถนนราชดำเนินกลาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐