ข่าวสารนิเทศ : ข้อมูลสำหรับผู้สื่อข่าวต่างประเทศในการทำข่าวการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ (APEC 2017 Informal SOM) ที่กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ข้อมูลสำหรับผู้สื่อข่าวต่างประเทศในการทำข่าวการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ (APEC 2017 Informal SOM) ที่กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ตามที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ (APEC 2017 Informal SOM) ณ กรุงฮานอย ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2559 นั้น

          กระทรวงการต่างประเทศขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการเดินทางไปรายงานข่าวการประชุมดังกล่าว ตามที่ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดังนี้

          1. การลงทะเบียน

              1.1 เปิดลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2559

              1.2 ผู้สื่อข่าวสามารถลงทะเบียนออนไลน์โดยตรงที่ http://www.apec2017.vn

              1.3 เอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน ได้แก่ (1) รูปถ่ายดิจิตอล และ (2) สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุเกิน 6 เดือน ซึ่งจะต้องดำเนินการอัพโหลดระหว่างการลงทะเบียนออนไลน์

          2. การตรวจลงตรา

              ผู้สื่อข่าวที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย (ทั้งหนังสือเดินทางธรรมดาและราชการ) สามารถเดินทาง
เข้าเวียดนามได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา ทั้งนี้ สามารถพำนักอยู่ในเวียดนามได้ 30 วันนับแต่วันที่เดินทางถึง

          3. การรับบัตรประจำตัว (Press ID)

              ทางการเวียดนามจะแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่เพื่อรับบัตรประจำตัว (Press ID) ภายหลังปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ บนเว็บไซต์ http://www.apec2017.vn

          4. รายละเอียดอื่น ๆ

              4.1 ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน ตั้งอยู่ที่ National Convention Center (NCC), My Dinh, Tu Liem, Ha Noi

             4.2 การแต่งกายระหว่างเข้าร่วมทำข่าวการประชุม คือลำลองสุภาพ (Smart Casual)

 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.apec2017.vn หรือติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่

Press and Information Department,

Ministry of Foreign Affairs of the Socialist Republic of Viet Nam,

7 Chu Van An Street, Ba Dinh district, Ha Noi

อีเมล์ media@apec2017.vn

 โทร +84-4-3799-3449 โทรสาร +84-4-3823-4137