ข่าวสารนิเทศ : ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๙

              เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมแถลงข่าวประกาศผลผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โถงหน้าห้องมหิดลอดุลเดช อาคารหอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การ เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และศาสตราจารย์นายแพทย์สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ ได้แก่

๑.            นายชโนดม เพียรกุศล            คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒.            นายณัฐภัทร ศิริอังกุล             คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๓.            นายธนกฤต พงพิทักษ์เมธา    คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๔.            นายบุญยเกียรติ ธรรมเศรษฐ์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๕.            นายวิณห์ กุลวิชิต                   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            ผู้ได้รับพระราชทานทุนฯ จะไปปฏิบัติงานด้านการศึกษาวิจัย ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ หรือทำงานด้านการพัฒนาชุมชนในต่างประเทศเป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยกระทรวงการต่างประเทศจะจัดบรรยายสรุป เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ได้รับพระราชทานทุนฯ ก่อนเดินทางไปปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจะประสานสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่อำนวยความสะดวกและดูแลผู้ได้รับพระราชทานทุนฯ ระหว่างพำนักในต่างประเทศด้วย