ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดจัดงานเสวนาหัวข้อ “อาเซียน ประชาคมแห่งความครอบคลุมและเข้าถึง” ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดจัดงานเสวนาหัวข้อ “อาเซียน ประชาคมแห่งความครอบคลุมและเข้าถึง”

กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียน ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Development Center on Disability: APCD) จะร่วมกันจัดงานเสวนาหัวข้อ “อาเซียน ประชาคมแห่งความครอบคลุมและเข้าถึง” ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ฮอลล์ ๖ อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการด้านคนพิการและผู้สูงอายุภายใต้ประชาคมอาเซียน

วิทยากรของงานเสวนาฯ ได้แก่ นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน ดร. เสรี นนทสูติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน นายคริสโตเฟอร์ เบญจกุล ผู้แทนจาก Asia Pacific Center for Disabilities (APCD) และ ดร. วันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ สวทช.

งานเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ ๑ (Thailand Friendly Design Expo 2016) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ อิมแพค เมืองทองธานี งานมหกรรมฯ มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและความเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตของทุกกลุ่มคน เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ และเด็ก กิจกรรมในงานมหกรรมฯ ประกอบด้วยการจัดเสวนา การจัดแสดงผลงานทางนวัตกรรมและเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านอารยสถาปัตย์ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล การจัดแสดงผลงานทางนวัตกรรมและเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านอารยสถาปัตย์ การจัดหางานให้กับผู้พิการ และการเจรจาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอารยสถาปัตย์

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาหัวข้อ “อาเซียน ประชาคมแห่งความครอบคลุมและเข้าถึง” ในวันและเวลาข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววันปิติ จำปาศรี โทร. ๐-๒๒๐๓-๕๐๐๐ ต่อ ๑๔๒๘๖