ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพในการสัมมนาของ Horasis ในหัวข้อ “การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ” ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพในการสัมมนาของ Horasis ในหัวข้อ “การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ”

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพและกล่าวเปิดในการสัมมนาระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำของ Horasis ซึ่งเป็นองค์กรที่มีภารกิจส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ในหัวข้อ “การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ” ที่โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และอดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) นายยูกิโอะ ฮาโตยามะ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมเป็นวิทยากร  และมีผู้บริหารจากองค์กรภาคธุรกิจจากภูมิภาคเอเชียกว่า ๓๐๐ คน เข้าร่วมการสัมมนา

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ ได้กล่าวเปิดการสัมมนา โดยเน้นย้ำว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นมรดกจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา โดยสามารถประจักษ์ได้จากการที่องค์การสหประชาชาติทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “ความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์” (Human Development Lifetime Achievement Award) ในปี ๒๕๔๙ และการที่กลุ่ม ๗๗ (Group of 77) มีมติรับรองให้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางของกลุ่มฯ เพื่อการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ค.ศ. ๒๐๓๐ เมื่อต้นปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ วิทยากรอีก ๓ ท่าน ยังได้ร่วมกล่าวแบ่งปันประสบการณ์การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจในแง่มุมต่าง ๆ ได้แก่ ความสำเร็จในการใช้หลักธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจของไทยภายหลังวิกฤตทางเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐ การสร้างค่านิยมในหมู่ผู้ประกอบการธุรกิจให้ดำเนินธุรกิจไปโดยมีคุณธรรม และคำนึงถึงทางสายกลางมากขึ้น เป็นต้น

การสัมมนาดังกล่าวเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะทางเลือกหนึ่งเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับภาคธุรกิจ ซึ่งจะสามารถนำไปสู่การสนใจศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มเติมในภาคธุรกิจต่อไป