ข่าวสารนิเทศ : การจัดกิจกรรมวันดินโลกประจำปี ๒๕๕๙ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การจัดกิจกรรมวันดินโลกประจำปี ๒๕๕๙ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

          ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้แทนถาวรเลโซโทประจำสหประชาชาติ คณะผู้แทนถาวรตุรกีประจำสหประชาชาติ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organisation of the United Nations – FAO) และสำนักงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (United Nations Convention to Combat Desertification – UNCCD) จะเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดกิจกรรมวันดินโลกประจำปี ๒๕๕๙ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก
          กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของดินและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรดินที่ยั่งยืน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามปีสากลแห่งเมล็ดถั่วแห้ง (2016 International Year of Pulses) ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเผยแพร่ในกิจกรรมวันดินโลกในปีนี้ด้วย ในการนี้ มีผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคการเกษตร และภาคประชาสังคมเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการอภิปรายภายใต้หัวข้อ "Soil and pulses, a symbiosis for life and halting soil degradation" อย่างกว้างขวาง
          การจัดกิจกรรมวันดินโลกในปีนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ทุกฝ่ายจะร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ท่านในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องการอนุรักษ์ดิน
          ในวันเดียวกัน คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันดินโลก เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. ที่บริเวณนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องโถงสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ โดยจะมีเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติหรือผู้แทนระดับสูงของประเทศต่าง ๆ และหน่วยงานภายใต้สหประชาชาติเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองดังกล่าวจำนวนมาก
          อนึ่ง กระทรวงการต่างประเทศได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “The Lifetime Journey of the World’s Development King” ระหว่างวันที่ ๒๘ พ.ย. – ๒ ธ.ค. 2559 ณ ห้องโถงสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก เพื่อนำเสนอพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน