ข่าวสารนิเทศ : งานเสวนา“อาเซียน ประชาคมแห่งความครอบคลุมและเข้าถึง” ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : งานเสวนา“อาเซียน ประชาคมแห่งความครอบคลุมและเข้าถึง”

           เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งตรงกับวันคนพิการสากลของสหประชาชาติ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียน ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก จัดงานเสวนาในหัวข้อ “อาเซียน ประชาคมแห่งความครอบคลุมและเข้าถึง” ณ อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการด้านคนพิการและผู้สูงอายุภายใต้ประชาคมอาเซียน โดยงานเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ ๑ (Thailand Friendly Design Expo 2016)

          วิทยากรของงานเสวนาประกอบด้วยนางสาวภาสพร สังฆสุบรรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน ดร. เสรี นนทสูติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน นางสาววันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  และนายคริสโตเฟอร์ เบญจกุล ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก โดยมีนางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการกองสังคมและวัฒนธรรม กรมอาเซียน เป็นผู้ดำเนินรายการ

          รองอธิบดีกรมอาเซียนย้ำถึงวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ ที่มุ่งหวังให้อาเซียนเป็นประชาคมที่ครอบคลุม ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตระดับสูง เข้าถึงโอกาสต่างๆ อย่างเท่าเทียม รวมทั้งส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ซึ่งหมายรวมถึงกลุ่มคนพิการด้วย โดยเมื่อปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการผลักดันให้ผู้นำอาเซียนรับรอง “ปฏิญญาบาหลีว่าด้วยการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของคนพิการในประชาคมอาเซียน” ซึ่งประกาศให้ปี ๒๕๕๔-๒๕๖๓ เป็นทศวรรษคนพิการอาเซียน นอกจากนี้ วิทยากรท่านอื่นๆ ยังได้เสนอแง่มุมเกี่ยวกับคนพิการและผู้สูงอายุที่น่าสนใจ โดย ดร. เสรีฯ ได้เสนอเพิ่มเติมว่า การผลักดันประเด็นคนพิการ ไม่ควรจำกัดอยู่ภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเท่านั้น แต่ยังต้องรวมอยู่ภายใต้ประชาคมการเมืองและความมั่นคงและประชาคมเศรษฐกิจ เพื่อให้ประเด็นของคนพิการได้รับการส่งเสริมและเติมเต็มในทุกมิติด้วย นอกจากนี้ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ สวทช. ได้หยิบยกประเด็น “เศรษฐกิจผู้สูงอายุ” หรือ “Silver Economy” ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของแผนปฏิรูปประเทศไทย รวมถึงได้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของ สวทช. ที่ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมริเริ่มนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น อาหาร Smart Tourism สุขภาพ สินค้า lifestyle และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย และนายคริสโตเฟอร์ฯ ได้แบ่งปันประสบการณ์การฝึกอบรมและจ้างงานคนพิการของร้าน 60+ Bakery & Cafe ซึ่งเป็นร้านเบเกอรี่ที่ดำเนินการโดยคนพิการโดยเฉพาะ อันเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างบริษัทไทยยามาซากิ จำกัด และศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก

          งานเสวนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการทูตประชารัฐของกระทรวงการต่างประเทศ และมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีของประเทศไทยที่เปิดให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงโอกาสต่างๆ อย่างเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น และของประชาคมอาเซียน ที่จะก้าวไปสู่ประชาคมแห่งความครอบคลุมและเข้าถึงอย่างประสบความสำเร็จ