ข่าวสารนิเทศ : การจัดกิจกรรมวันดินโลกประจำปี ๒๕๕๙ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การจัดกิจกรรมวันดินโลกประจำปี ๒๕๕๙ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

          เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ และกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้แทนถาวรเลโซโทประจำสหประชาชาติ คณะผู้แทนถาวรตุรกีประจำสหประชาชาติ
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organisation of the United Nations
– FAO) และสำนักงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (United Nations Convention
to Combat Desertification– UNCCD) ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดกิจกรรมวันดินโลกประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้หัวข้อ
“Soils and pulses, a symbiosis for life and for halting soil degradation” ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ
นครนิวยอร์ก
            นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้กล่าวเปิดกิจกรรมวันดินโลกในนามเจ้าภาพร่วม โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของทรัพยากรดินและการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับดิน ตลอดจนบทบาทที่โดดเด่นของไทยในด้านการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดินที่ยั่งยืนผ่านการดำเนินการภายใต้ Global Soil Partnership และ Asian Soil Partnership และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้ นอกจากนี้ นายกอบศักดิ์ ชุติกุล อดีตเอกอัครราชทูตและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาและนักวิทยาศาสตร์ด้านดิน
                ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเผยแพร่ในกิจกรรมวันดินโลก โดยทรงเน้นย้ำว่า การแก้ไขปัญหาด้านดินจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและจะต้องดำเนินการในทุกระดับทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ นอกจากนี้ นายบัน คี มุน เลขาธิการสหประชาชาติได้มีสารเนื่องในโอกาสวันดินโลก โดยได้เน้นย้ำความสำคัญของการบริหารจัดการดินที่ยั่งยืนต่อการบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ และความตกลงปารีส
                กิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมจำนวนมาก มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกันอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ยังได้ใช้โอกาสนี้ในการเปิดตัวหนังสือ Soil and pulses: symbiosis for life เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของดินและเมล็ดถั่วแห้ง ในโอกาสที่ปี ๒๕๕๙ เป็นปีสากลแห่งเมล็ดถั่วแห้ง (2016 International Year of Pulses) ด้วย
            ในวันเดียวกันนี้ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันดินโลก เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. ณ บริเวณนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ห้องโถงสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ โดยมีเอกอัครรราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติและผู้แทนระดับสูงอื่น ๆ ของประเทศต่าง ๆ และหน่วยงานภายใต้สหประชาชาติเข้าร่วมอย่างคับคั่ง