ข่าวสารนิเทศ : ไทยเข้าร่วมการประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ ๙ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ไทยเข้าร่วมการประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ ๙

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม Bali Democracy Forum (BDF) ครั้งที่ ๙ ที่เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย พร้อมผู้แทนจาก ๙๔ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนระดับรัฐมนตรี และระดับเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆ ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยภายใต้หัวข้อหลัก “ประชาธิปไตย ศาสนา และความหลากหลาย”

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวยืนยันความมุ่งมั่นและความเชื่อในค่านิยมประชาธิปไตยของประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม และสิทธิมนุษยชน โดยร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ... ที่ผ่านการลงประชามติเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ส่งเสริมหลักการของความหลากหลายโดยให้การคุ้มครองบุคคลจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ ภาษา และความเชื่อทางศาสนา อีกทั้งยังรับประกันเสรีภาพทางศาสนาเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ ก่อนหน้า ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ไทยยังได้สนับสนุนข้อริเริ่ม และจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อที่หลากหลายและการไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในกรอบภูมิภาคและสหประชาชาติ  

นอกจากนี้ ในช่วงการประชุม ได้มีบุคคลสำคัญและผู้นำกล่าวแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับประชาธิปไตยและความหลากหลาย อาทิ นายโจโค วิโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย กล่าวเปิดการประชุม โดยย้ำว่า อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศประชาธิปไตย ที่พยายามรักษาความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา และศาสนา โดยดำรงไว้ซึ่งสันติภาพที่อำนวยประโยชน์ต่อทั้งประเทศและในภูมิภาค นายโคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ได้กล่าวปาฐกถาย้ำความสำคัญของความร่วมมือของประชาคมระหว่างประเทศ ในการจัดการกับปัญหาความท้าทายในโลกอันเกิดจากแนวโน้มที่การเมืองใช้การส่งเสริมอัตลักษณ์เฉพาะในการแข่งขันกัน แต่กลับบั่นทอนสังคมพหุนิยม ที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ส่งผลให้เกิดปัญหาความรุนแรง ความไม่สงบ และแนวคิดแบบสุดโต่ง และนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน กล่าวแลกเปลี่ยนความเห็นในช่วงการอภิปรายว่า ประชาคมโลกจำเป็นต้องส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์อย่างแท้จริงระหว่างศาสนาและความเชื่อที่แตกต่าง โดยผู้สอนศาสนาควรส่งเสริมการสอนหลักการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นที่แตกต่างอย่างเข้าใจโดยสันติด้วย

การประชุม BDF ริเริ่มโดย ดร. ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน อดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย เมื่อปี ๒๕๕๑ โดยมุ่งส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคด้านการพัฒนาประชาธิปไตยและการเมือง เน้นการหารืออย่างเปิดกว้าง สร้างสรรค์ และเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละประเทศ