ข่าวสารนิเทศ : กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจในงาน Thai – Turkish SMEs B2B Meeting ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจในงาน Thai – Turkish SMEs B2B Meeting

          เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับเชิญไปกล่าวเปิด และร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจในงาน Thai – Turkish SMEs B2B Meeting จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รวมทั้งได้เป็นสักขีพยานในการลงนามกรอบความร่วมมือระหว่าง สสว. และ องค์การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งตุรกี (KOSGEB) ซึ่งได้นำผู้ประกอบการจากตุรกีจำนวน ๑๔ ราย จากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศเพื่อสุขภาพ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักร ยางและพลาสติก และอาหาร มาพบกับผู้ประกอบการของไทยกว่า ๙๐ ราย เพื่อเชื่อมต่อและพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้ง e-Commerce จากไทยสู่ยุโรปและตะวันออกกลาง และจากตุรกีสู่อาเซียนและอนุภูมิภาค