ข่าวเด่น : การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JCBC) ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ ๑ ศูนย์ข่าว

ข่าวเด่น : การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JCBC) ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานร่วมกับนายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JCBC) ไทย – เวียดนาม  ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่
๔ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเดอะ เพนินซูลา กรุงเทพฯ

กรอบการประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับดูแลและติดตามกิจกรรมความร่วมมือระหว่างไทยและเวียดนามในทุกมิติ อาทิ การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และความเชื่อมโยง และถือเป็นผลสืบเนื่องจากการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ในระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ โดยในการประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันรับรองแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย – เวียดนามให้มีผลเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ระบุกิจกรรมและโครงการที่จะดำเนินการในเชิงรุกร่วมกันในระยะ ๕ ปีข้างหน้า

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการฯ แถลงภายหลังการประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีและระดับภูมิภาค อาทิ การส่งเสริมความเชื่อมโยงและความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน และแรงงาน รวมทั้งความร่วมมือในประเด็นทะเลจีนใต้ ประกอบด้วยแนวคิดที่จะหาแนวทางพัฒนาความเชื่อมโยงทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ แก้ไขอุปสรรคการข้ามแดน ขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันในช่วง ๗ ปีข้างหน้า จัดทำความตกลงนำแรงงานเวียดนามเข้ามาทำงานในไทย และแนวทางแก้ไขข้อพิพาทในทะเลจีนใต้อย่างสันติวิธี