ข่าวเด่น : ปลัดกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวผลรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์  (Trafficking in Persons – TIP Report) ของสหรัฐอเมริกา ประจำปี ๒๕๕๗ ศูนย์ข่าว

ข่าวเด่น : ปลัดกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวผลรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons – TIP Report) ของสหรัฐอเมริกา ประจำปี ๒๕๕๗

             ที่ ๑๖๘/๒๕๕๗

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวผลรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์

(Trafficking in Persons – TIP Report) ของสหรัฐอเมริกา ประจำปี ๒๕๕๗

                   เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวผลการรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons – TIP Report) ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้แผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐฯ หรือประมาณ ๒๐.๐๐ น. ซึ่งรายงานดังกล่าว เป็นการประเมินการผลการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ระหว่าง ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมือง และเป็นการประเมินเฉพาะประเด็นการค้ามนุษย์

                   ในปีนี้ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้จัดให้ไทยอยู่ใน Tier 3 หรือระดับต่ำสุดในการจัดลำดับของรายงานดังกล่าว[*] ซึ่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งและรู้สึกผิดหวังรวมทั้งไม่เห็นด้วยกับการที่สหรัฐฯ ตัดสินจัดอันดับไทยให้อยู่ในระดับต่ำสุด เนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยมีการดำเนินการที่มีความคืบหน้าและเป็นรูปธรรมในทุกด้าน (5Ps) ได้แก่ การจับกุม ดำเนินคดีและลงโทษผู้กระทำผิด (prosecution) การคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ (protection) การป้องกันปัญหา (prevention) การขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานระหว่างส่วนราชการ (policy mechanism) และความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ (partnership)

                   ทั้งนี้ ไทยได้ให้ความร่วมมือฝ่ายสหรัฐฯ ทั้งสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย และ TIP Office ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ในการจัดส่งข้อมูลที่ถูกต้องและผ่านการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และหารือทำความเข้าใจกับฝ่ายสหรัฐฯ เป็นระยะ นอกจากนี้คณะผู้แทนไทยซึ่งนำโดยอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้เดินทางไปชี้แจงและนำข้อมูลเสนอต่อทางการสหรัฐฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงความโปร่งใสและมุ่งมั่นในการดำเนินการของฝ่ายไทยในการแก้ไขและปราบปรามการค้ามนุษย์

                   ปลัดกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยยังคงมุ่งมั่น พยายาม และจะร่วมมือกันป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องต่อไป เนื่องจากการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทยอีกด้านหนึ่ง และที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งและสนับสนุนการทำงานร่วมกันของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยไม่ใช่เป็นการดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อการจัดอันดับโดยสหรัฐฯ หรือประเทศใดประเทศหนึ่งแต่อย่างใด หากแต่ประเทศไทยยึดมั่นและเคารพในสิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม และเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งคุณค่าดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยด้านสิทธิมนุษยชน หลักมนุษยธรรมที่ประชาคมระหว่างประเทศยึดถือ และการค้ามนุษย์เป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติ

 

                                                           *********************

                                                                                      ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

 

สามารถรับชม clip การแถลงข่าวได้ที่ http://youtu.be/SQga3A_5UJU

โปรดติดตามการ update ข่าวของกระทรวงการต่างประเทศ ตาม Twitter @MFAThai (ไทย) @MFAThai_PR_EN (อังกฤษ) และ @MFAUpdate (สถานการณ์การเมืองภาษาอังกฤษ)[*] ไทยถูกจัดอยู่ในระดับ Tier 2 Watch List เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน ตามระเบียบของฝ่ายสหรัฐฯ ไทยจะไม่สามารถอยู่ในระดับ Tier 2 Watch List ได้ต่อไป

 

ไฟล์แนบ