ข่าวเด่น : คณะผู้แทนรัฐบาลเกาหลีเหนือเยือนไทยระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ศูนย์ข่าว

ข่าวเด่น : คณะผู้แทนรัฐบาลเกาหลีเหนือเยือนไทยระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

         นายรี ซู ยอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  (เกาหลีเหนือ) ได้เดินทางเยือนไทยเมื่อวันที่ ๘ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามคำเชิญของพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร   รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เกาหลีเหนือ
         ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือได้เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยได้หารือประเด็นทวิภาคี ซึ่งประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่าง ๆ จากประชาชนถึงรัฐบาล การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งเกาหลีเหนือมีความสนใจในประเด็นความมั่นคงทางอาหาร เกษตรกรรม สาธารณสุข ICT และการท่องเที่ยวในด้านการค้าการลงทุน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอให้ฝ่ายเกาหลีเหนือดูแลบริษัทของไทยที่ไปลงทุนในเกาหลีเหนือ และยกระดับการค้า โดยเมื่อปี ๒๕๕๗ มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือ รวม ๑๒๖.๓๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้าส่งออกของไทยไปเกาหลีเหนือได้แก่ ยางพารา เคมีภัณฑ์ และพลาสติก ในขณะที่สินค้าที่ไทยนำเข้าจากเกาหลีเหนือได้แก่ เคมีภัณฑ์ เหล็กและเหล็กกล้า และเครื่องจักรไฟฟ้า
         ในประเด็นพหุภาคี ไทยได้แสดงความพร้อมที่จะประสานงานระหว่างเกาหลีเหนือกับประชาคมระหว่างประเทศ ไทยเคยเป็นผู้สนับสนุนให้เกาหลีเหนือเป็นประเทศสมาชิกในการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) เมื่อปี ๒๕๔๓ และไทยพร้อมที่จะสนับสนุนให้มีการหารือในอาเซียนเกี่ยวกับความประสงค์ของเกาหลีเหนือที่จะต้องการเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนการ  ทั้งนี้ ในประเด็นเกี่ยวกับคาบสมุทรเกาหลีนั้น ไทยได้แสดงความหวังว่าจะมีการหารือเรื่องข้อกังวลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และปัญหาสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนืออย่างสร้างสรรค์ระหว่างเกาหลีเหนือกับประชาคมระหว่างประเทศ
         ไทยได้จัดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือได้ไปเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำไปปรับใช้ช่วยเหลือประชาชนในระดับรากหญ้าในเกาหลีเหนือ
         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือได้เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร โดยเฉพาะเรื่องการเลี้ยงกุ้งและการทำฟาร์มปศุสัตว์ นอกจากนั้น คณะผู้แทนรัฐบาลเกาหลีเหนือยังได้บรรยายสรุปแก่นักธุรกิจไทยเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในเกาหลีเหนือและเชิญชวนให้นักธุรกิจไทยเข้าไปลงทุน โดยให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือจะดูแลนักลงทุนไทยอย่างดี
         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือได้เชิญรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนเกาหลีเหนือเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน และจะมาเยือนประเทศไทยหลังจากนั้น เพื่อเยี่ยมชมโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ต่อไป