ข่าวอื่นๆ. : กงสุลใหญ่ฯ บรรยายข้อมูลการลงทุนด้านอุตสาหกรรมของไทยในจีนให้แก่คณะผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์ข่าว

ข่าวอื่นๆ. : กงสุลใหญ่ฯ บรรยายข้อมูลการลงทุนด้านอุตสาหกรรมของไทยในจีนให้แก่คณะผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม

     เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารบริษัท Socio-Economic Consultant จำกัด นำโดยศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมคารวะ ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมจัดบรรยายในหัวข้อ “การลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และโอกาส/ปัญหาของธุรกิจไทยในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลใกล้เคียง” 
     การเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะและฟังบรรยายจากกงสุลใหญ่ฯ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมดำเนินโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศจีนรายมณฑล ระยะที่ 1) ของคณะผู้แทนฯ โดยมุ่งเน้นข้อมูลสำคัญ 4 ประเด็น ได้แก่ (1) การลงทุนด้านอุตสาหกรรมของนักลงทุนไทยในจีน (2) ข้อปฏิบัติด้านการลงทุน กฎระเบียบข้อบังคับ และแนวทางการลงทุนในจีน (3) ปัจจัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการลงทุนในจีน และ (4) โอกาสการลงทุนของไทยในจีน และข้อควรระวังในการลงทุน
     ในระหว่างการบรรยาย กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้ข้อมูลภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจจีน ข้อมูลการพัฒนาทางอุตสาหกรรมของจีน รวมถึงการพัฒนาทางระบบคมนาคมและเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเอื้อประโยชน์ต่อภาคการลงทุนในจีน ตลอดจนให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับศักยภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียง (เซี่ยงไฮ้ เจ้อเจียง เจียงซู และอันฮุย) และโอกาสของธุรกิจไทยในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมยกตัวอย่างภาคธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และข้อควรระวังในการทำธุรกิจในจีน นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายเปิดเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ทางเศรษฐกิจของจีนในปัจจุบันด้วย
    ภายหลังจากบรรยายเสร็จสิ้น กงสุลใหญ่ฯ ได้แนะนำบทบาทของศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน และเว็บไซต์ www.thaibizchina.com ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนด้านข้อมูลให้แก่ภาคธุรกิจไทยที่สนใจลงทุนในจีน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนทัศนะกับคณะผู้แทนถึงเรื่องการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มุ่งเน้นแนวทาง
     การพัฒนาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ การพัฒนาแบบบูรณาการ และการพัฒนาแบบองค์รวม อันเป็นผลทำให้จีนกลายเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก
     ทั้งนี้ คณะผู้แทนได้กล่าวแสดงความขอบคุณกงสุลใหญ่ฯ ที่ได้สละเวลาจัดบรรยายข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลใกล้เคียง