ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวัน เอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศเอเชียประจำสาธารณรัฐเช็ก โดยมีนาย Lubomír Zaorálek รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเช็กเป็นแขกเกียรติยศ ศูนย์ข่าว

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวัน เอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศเอเชียประจำสาธารณรัฐเช็ก โดยมีนาย Lubomír Zaorálek รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเช็กเป็นแขกเกียรติยศ

           เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศเอเชียประจำสาธารณรัฐเช็ก โดยมีนาย Lubomír Zaorálek รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเช็กเป็นแขกเกียรติยศ และมีเอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศเอเชียประจำสาธารณรัฐเช็กเข้าร่วม ๑๑ ประเทศ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศเช็ก
           ในระหว่างงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเอเชียกับยุโรป และนโยบายการต่างประเทศเช็กต่อเอเชีย รวมทั้งประเด็นระหว่างประเทศที่มีความสำคัญต่อยุโรป เช่น การลงประชามติเรื่องสมาชิกภาพในสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร วิกฤตผู้อพยพในยุโรป และปัญหาเศรษฐกิจและการเงินของยุโรป
            ปัจจุบัน เอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศเอเชียประจำสาธารณรัฐเช็กมีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีเป็นประธานกลุ่ม และจัดการพบปะระหว่างกันเป็นประจำทุกเดือน โดยสถานเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศเอเชียประจำสาธารณรัฐเช็กผลัดกันเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน และเชิญแขกเกียรติยศฝ่ายเช็กเข้าร่วม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายเอเชียกับฝ่ายเช็ก และเป็นโอกาสในการรับฟังท่าทีและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมา ประธานสภาผู้แทนราษฎร รัฐมนตรี ที่ปรึกษาประธานาธิบดี และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้รับเชิญเป็นแขกเกียรติยศเข้าร่วม