:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต ::  : เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราประชุมหารือผ่านระบบทางไกลกับนักศึกษาไทยในออสเตรเลีย ศูนย์ข่าว กต.

:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: : เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราประชุมหารือผ่านระบบทางไกลกับนักศึกษาไทยในออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์ราพร้อมด้วยนางสาวภมรพรรณ วงศ์เงิน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ข้าราชการ  สถานเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศออสเตรเลียได้พบปะหารือกับนักศึกษาไทยในออสเตรเลียที่พำนักอยู่ในรัฐ/ดินแดนต่าง ๆ (ACT, NSW, VIC, SA, WA, TAS) ผ่านระบบทางไกล เพื่อสอบถามถึงสภาวะความเป็นอยู่และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ต่อนักศึกษาไทยในออสเตรเลีย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นที่เป็นประโยชน์ในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องและ หารือถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มนักศึกษาการหารือดังกล่าวเป็นไปภายใต้บรรยากาศที่ดียิ่ง เพื่อเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์และเครือข่ายการติดต่อระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับนักศึกษาไทยที่พำนักในรัฐ/ดินแดนต่าง ๆ อีกทั้งเปิดโอกาสให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับทราบถึงสภาพปัญหาและความต้องการของนักศึกษาไทยในออสเตรเลียอย่างแท้จริง โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการจัดการหารืออย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอต่อไป