:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต ::  : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวประชุมทีมประเทศไทยและพบหารือกับนักธุรกิจไทยในมณฑลกวางตุ้ง ศูนย์ข่าว กต.

:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวประชุมทีมประเทศไทยและพบหารือกับนักธุรกิจไทยในมณฑลกวางตุ้ง

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวประชุมทีมประเทศไทยและพบหารือกับนักธุรกิจไทยในมณฑลกวางตุ้ง

-------------------------

ด้วยเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ และ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวได้จัดการประชุมทีมประเทศไทย ณ นครกว่างโจว และการประชุมพบหารือกับนักธุรกิจไทยในมณฑลกวางตุ้งตามลำดับ เพื่อหารือเรื่องแผนการดำเนินงานภายหลังจากที่สถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้นในมณฑลในเขตอาณา และการวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน นอกจากนี้ ได้พบหารือกับนักธุรกิจไทยในมณฑลกวางตุ้งเพื่อหารือเรื่องสถานการณ์การประกอบธุรกิจในมณฑลกวางตุ้งและประเด็นที่ภาคธุรกิจประสงค์ที่จะให้สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นต่อไป สรุปได้ ดังนี้

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว พร้อมด้วยทีมประเทศไทย ณ นครกว่างโจว ได้แก่สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากรฯ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศฯ สำนักงานฝ่ายการเกษตรฯ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัท ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) จำกัด ได้จัดการประชุม
ทีมประเทศไทย ณ นครกว่างโจว โดยในโอกาสดังกล่าว ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือคนไทยในช่วงที่ผ่านมา และได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อสถานการณ์ COVID-19 และเตรียมความพร้อมเรื่องการดำเนินงานภายหลังสถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรจากไทยมายังมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นศูนย์กระจายสินค้าเกษตรหลักของจีนตอนใต้ และแนวทางการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว
ในการเดินทางเยือนไทย เมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าไทยในอนาคต

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน นครกว่างโจว สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศฯ สำนักงานฝ่ายการเกษตรฯ และสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนฯ ได้จัดการประชุมพบปะนักธุรกิจไทยในมณฑลกวางตุ้ง โดยมีผู้แทนจากภาคเอกชนไทยในมณฑลกวางตุ้งจาก ๑๑ บริษัท รวม ๒๐ คน
เข้าร่วม ในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การประกอบธุรกิจในช่วงสถานการณ์COVID-19 สถานะเศรษฐกิจของมณฑลกวางตุ้งและมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลท้องถิ่น รับทราบข้อเสนอแนะของภาคธุรกิจที่ประสงค์ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ พิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ภาคธุรกิจส่วนใหญ่แจ้งว่า ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจโดยใช้การดำเนินธุรกิจออนไลน์มากขึ้น และในบางกรณี ต้องปรับหุ้นส่วนธุรกิจด้วย