ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลยูนนานและประธานสภาประชาชนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลยูนนานและประธานสภาประชาชนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ นายเฉิน หาว เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลยูนนานและประธานสภาประชาชนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ โดยวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้เข้าพบหารือกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือไทย – ยูนนานให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนะในประเด็นที่เป็นความสนใจร่วม 
 
ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับมณฑลยูนนาน โดยมณฑลยูนนานเป็นหนึ่งในมณฑลกลุ่มแรกที่ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี เคยเดินทางเยือนในช่วงการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน เมื่อปี ๒๕๑๘ รวมทั้งการจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ซึ่งครบ ๒๕ ปีในปี ๒๕๖๒ และเห็นพ้องว่าความร่วมมือไทย – ยูนนานที่มีพลวัตจะมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ไทย – จีนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
 
ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ และย้ำความสำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมที่จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของไทย จีน และมณฑลยูนนาน โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน คมนาคม พลังงาน การเชื่อมโยง เทคโนโลยีระดับสูง เทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล นวัตกรรม สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว และสุขภาพ ฝ่ายยูนนานได้ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องและแสดงความสนใจที่จะชักชวนนักลงทุนมาลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) ของไทยและเชื่อมโยง EEC กับเขตพัฒนาใหม่เตียนจง (Dian Zhong New Area) ของมณฑลยูนนาน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเห็นควรให้ทั้งสองฝ่ายใช้โอกาสการประชุมคณะทำงานไทย (ภาคเหนือ) – ยูนนาน ครั้งที่ ๗ ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ติดตามความคืบหน้าต่อไป รวมทั้งหวังว่าการเยือนไทยของนายเฉิน หาวในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยกับยูนนานมีความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้นด้วย
 
ทั้งสองฝ่ายตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ระหว่างไทย – ยูนนาน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการเชื่อมโยงยูนนานสู่ภายนอก ตามข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative – BRI) โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy – ACMECS) ซึ่งจะสามารถต่อยอดความเชื่อมโยงไปสู่ประเทศต่าง ๆ เช่น ลาว เมียนมา อินเดีย การเชื่อมไทย – ลาว – จีน ซึ่งไทยมีนโยบายที่จะเชื่อมโยงกับเขตอ่าวกวางตุ้ง – ฮ่องกง – มาเก๊า (Greater Bay Area – GBA) ของจีนโดยมณฑลต่าง ๆ เหล่านี้มีความตื่นตัวที่จะมาหารือกับไทย
 
ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับบทบาทของมณฑลยูนนานในกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (Mekong – Lancang Cooperation – MLC) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำความสำคัญของแม่น้ำโขงที่มีความเป็นพิเศษเกินกว่าเพียงในเชิงพาณิชย์ เป็นสายน้ำแห่งชีวิต จึงขอบคุณรัฐบาลจีนโดยเฉพาะมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนที่ได้เคยหารือกันและมีความเข้าใจร่วมกันว่า จะไม่ดำเนินโครงการใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน และขอขอบคุณเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลยูนนานที่มีส่วนช่วยระงับโครงการดังกล่าวด้วย เพื่อให้แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่มีคุณค่าต่อไป ซึ่งนายเฉิน หาว ย้ำนโยบายที่จะร่วมมือกันในการรักษาแม่น้ำโขง
 
อนึ่ง ภายหลังการพบหารือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่นายเฉิน หาว และคณะในบรรยากาศฉันมิตร ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือไทย – ยูนนาน โดยคณะผู้แทนฝ่ายยูนนานได้รับชมวิดีทัศน์แนะนำศักยภาพ EEC ในระหว่างการเลี้ยงรับรองดังกล่าวด้วย