ข่าวเด่น : การประชุม High Level Regional Conference: Synchronising Trade and Security Plans in Support of ASEAN 2025 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : การประชุม High Level Regional Conference: Synchronising Trade and Security Plans in Support of ASEAN 2025 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับภูมิภาคด้านการบริหารจัดการชายแดน “High Level Regional Conference: Synchronising Trade and Security Plans in Support of ASEAN 2025” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นาง Miwa Kato ผู้อำนวยการด้านการปฏิบัติงานของ UNODC และมีผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน และผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานไทยเข้าร่วม รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๓๐ คน 
 
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุม โดยย้ำเป้าหมายของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปสู่อนาคตภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” เพื่อมุ่งเสริมสร้างความยั่งยืนในทุกมิติโดยเฉพาะความมั่นคงที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ไทยเสนอให้อาเซียนพิจารณาจัดตั้งกลไกความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนในอาเซียน (ASEAN-wide border management cooperation arrangement) เพื่อรองรับผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในภูมิภาค ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เสนอให้มีการพัฒนาแนวทางการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม ๓ ประการ ได้แก่ (๑) การแลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวกรองระหว่าง UNODC และประเทศสมาชิกอาเซียน (๒) ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและความท้าทายข้ามพรมแดนต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และ (๓) การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำตามข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration – IAI) เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่ต้นเหตุ โดยอาจนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
 
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมในฐานะผู้แทนไทย โดยเน้นย้ำว่าอาเซียนต้องมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิด เพื่อรับมือกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและความท้าทายข้ามพรมแดนต่าง ๆ โดยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการเดินทางติดต่อสัญจรของคนข้ามแดน กับการรักษาความปลอดภัยให้กับภูมิภาค โดยเฉพาะการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน และองค์การระหว่างประเทศ อาทิ ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานชายแดน (Border Liaison Offices – BLOs) ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมให้อาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน และมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนสามารถเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ ๔ ของโลก ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ตามที่มีการคาดการณ์ไว้ได้
 
การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง และสะท้อนถึงบทบาทนำของไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนในภูมิภาคอันจะนำไปสู่การพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ภูมิภาคมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน