ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรภูฏานพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรภูฏานพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายตันดี ดอร์จี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรภูฏาน พบหารือกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม 75th Commission Session of United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)
 
ทั้งสองฝ่ายยินดีที่เดือนพฤศจิกายนปีนี้จะครบรอบ ๓๐ ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ภูฏาน โดยจะหารือเกี่ยวกับแผนการจัดกิจกรรมฉลองโอกาสดังกล่าวต่อไป อีกทั้งเห็นพ้องในการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีโดยเฉพาะการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว โดยใช้กรอบและกลไกความร่วมมือที่มีอยู่ เช่น การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee – JTC) เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนและจำนวนนักท่องเที่ยว 
 
ฝ่ายภูฏานขอบคุณฝ่ายไทยที่สนับสนุนโครงการความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาและความร่วมมือทางวิชาการด้วยดีมาโดยตลอด ขณะที่ฝ่ายไทยย้ำเจตนารมณ์ในการสานต่อความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและความร่วมมือทางวิชาการกับภูฏานต่อไป ในสาขาที่ตรงกับความต้องการของฝ่ายภูฏานและสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของไทย โดยเฉพาะในด้านสาธารณสุข ผ่านการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของภูฏาน การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในชนบทของภูฏาน และการพัฒนาอาคารบริการทางการแพทย์ของภูฏาน ตลอดจนให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OGOP ของภูฏาน (One Gewog One Product – OGOP) และส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economic Philosophy – SEP) และความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness – GNH) ของภูฏาน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ของสหประชาชาติ
 
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องการส่งเสริมความความร่วมมือระดับภูมิภาคภายใต้กรอบความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายเป็นสมาชิก โดยเฉพาะความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation – BIMSTEC) และกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue – ACD)