ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือติมอร์-เลสเต ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือติมอร์-เลสเต

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายดีโยนีซียู บาโบ โซวารึช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือติมอร์-เลสเต และคณะ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในโอกาสที่ฝ่ายติมอร์ฯ เดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - UNESCAP) ครั้งที่ ๗๕ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งประเด็นที่ท้าทายโลกในปัจจุบัน อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลาสติก การเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเล ปัญหาความยากจนและภาวะทุพโภชนาการ โดยฝ่ายติมอร์ฯ แสดงความชื่นชมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ห่างไกลของติมอร์ฯ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์ฯ ด้วย