ข่าวเด่น : นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองระดับสูงในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองระดับสูงในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ น.ส. บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ/โฆษก กต.กล่าวว่า นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองระดับสูงในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (High-Level Commemorative Event on the Occasion of the Thirtieth Anniversary of the Convention of the Rights of the Child) ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๔ ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพื่อย้ำถึงความสำคัญที่ไทยให้กับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก
 
ในการประชุมฯ ประเทศสมาชิกได้รับฟังถ้อยแถลงของประธานสมัชชาสหประชาชาติ เลขาธิการสหประชาชาติ นาง Henrietta Fore ผู้อำนวยการองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) นส. Muzoon Almellehan ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียในฐานะทูตสันถวไมตรี UNICEF และผู้นำและเยาวชนจากประเทศจากกลุ่มภูมิภาคต่างๆ  ที่เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเป็นประเทศแรกจากภูมิภาคของตน อาทิ โปแลนด์เวียดนาม กานา เอกวาดอร์ สวีเดน รัสเซีย โดยต่างย้ำความสำคัญของการแก้ปัญหาความท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก อาทิ การเข้าถึงการศึกษาและบริการสาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยี สถานการณ์ความรุนแรง การอพยพลี้ภัย และย้ำความจำเป็นที่จะต้องคุ้มครองสิทธิเด็กทุกคน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
ไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๕ มีผลบังคับใช้กับไทยเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๕ รวมทั้งเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาฯ ทุกฉบับ และไทยจะจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ ๓๐ ปีอนุสัญญาฯ  ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในประเทศไทยด้วย