ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีพบหารือทวิภาคีกับประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ ๗๔ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีพบหารือทวิภาคีกับประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ ๗๔

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพบหารือทวิภาคีกับนายทิจจานี มูฮัมหมัด-บานเด ประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ ๗๔ ชาวไนจีเรีย ณ สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมด้วย
นายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีต่อประธานสมัชชาฯ ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง และแสดงความพร้อมของไทยที่จะให้ความร่วมมือกับประธานสมัชชาฯ ในการผลักดันการดำเนินงานของสหประชาชาติ 
นายกรัฐมนตรีและประธานสมัชชาฯ ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นประเด็นความท้าทายร่วมของประชาคมโลก นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงประสบการณ์ของไทยในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง และได้เล่าถึงความพยายามของไทยในการจัดการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการดำเนินการเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งไทยมีประสบการณ์อันเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ และพร้อมแบ่งปันความรู้กับประเทศต่าง ๆ
นอกจากนั้น ในฐานะที่ปัจจุบันไทยเป็นประธานอาเซียน นายกรัฐมนตรีได้แสดงความพร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติ โดยการทำงานที่สอดประสานกัน โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประธานสมัชชาฯ ขอบคุณประเทศไทยในฐานะผู้ประสานงานร่วมในการจัดทำปฏิญญาทางการเมืองว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ และชื่นชมประเทศไทยในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนให้ไทยแบ่งปันประสบการณ์กับนานาประเทศ
นายกรัฐมนตรียังได้เชิญประธานสมัชชาฯ เยือนไทยในเวลาที่ประธานสมัชชาฯ สะดวกด้วย