ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue - ACD) คู่ขนานการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๔ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue - ACD) คู่ขนานการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๔

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue - ACD) คู่ขนานการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๔ ณ นครนิวยอร์ก โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากประเทศสมาชิก ACD เข้าร่วม จำนวน ๑๒ ประเทศ ได้แก่ กาตาร์ ตุรกี สปป.ลาว บังกลาเทศ คูเวต จีน อิหร่าน เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ปาเลสไตน์ และ ศรีลังกา (ส่วนประเทศสมาชิกอื่น ๆ ผู้แทนเป็นระดับเอกอัครราชทูต) 
ในการประชุมนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ต่อการขับเคลื่อน ACD โดย (๑) เน้นย้ำถึงความสำคัญของ ACD ต่อภูมิภาคเอเชีย เพราะเป็นกรอบความร่วมมือที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย โดยมีสมาชิกมากที่สุดถึง ๓๕ ประเทศ (๒) เน้นย้ำว่าความสำเร็จของ ACD ขึ้นอยู่กับ ประเทศสมาขิกทุกประเทศซึ่งต้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม (๓) เรียกร้องให้ ประเทศสมาชิกจัดกิจกรรมและการประชุมภายใต้ ๖ เสาความร่วมมือให้แข็งขันและต่อเนื่องมากขึ้น
ที่ประชุมได้ทบทวนการดำเนินงานของ ACD ในระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา รวมถึงหารือเกี่ยวกับแนวทางที่จะส่งเสริมความร่มมือในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกได้ชื่นชมประเทศไทยที่มีบทบาทที่เข้มแข็งใน ACD ตลอดมา และกล่าวให้การสนับสนุนเลขาธิการ ACD ชั่วคราวคนใหม่ ซึ่งเป็นคนไทย รวมถึงเห็นพ้องให้มีการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ  ในต้นปี ๒๕๖๓ (ก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรีในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ประเทศตุรกี) เพื่อหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์ ACD 2030 อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคเอเชีย