ข่าวเด่น : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๓๓๓ ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส (333 Years: Siamese Envoy to France) ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรุงปารีส ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๓๓๓ ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส (333 Years: Siamese Envoy to France) ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรุงปารีส

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรุงปารีส เพื่อทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๓๓๓ ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส (333 Years: Siamese Envoy to France) โดยมีนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พร้อมด้วยภริยา นาย Nicolas HUZELOT รักษาการผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ นาย Thiery MATHOU อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่สมรส หัวหน้าสำนักงานหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำกรุงปารีส และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยและฝรั่งเศส เฝ้าฯ รับเสด็จ
 
งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์การทูตของไทยในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ออกพระวิสุทสุนทร (หรือ โกษาปาน) ได้นำคณะราชทูตสยามไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส และได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๒๒๙ นับเป็นจุดเริ่มต้นของรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งในหลายมิติ
 
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระราชดำรัสเป็นภาษาฝรั่งเศสใจความว่า ทรงยินดีที่ประเทศไทยและฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ฉันมิตรมายาวนานกว่า ๓ ศตวรรษ โดยการเสด็จฯ เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุแห่งชาติฝรั่งเศสในครั้งนี้ทรงได้ทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งมีคุณค่ายิ่ง และทรงกล่าวถึงพระราชประวัติส่วนพระองค์ว่า ทรงมีความผูกพันกับประเทศฝรั่งเศสโดยทรงมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้พระองค์มาศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งถือเป็นเมืองแห่งแรงบันดาลใจทางศิลปะและวัฒนธรรมระดับโลก ในการนี้ ทรงเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฝรั่งเศสจะเจริญก้าวหน้าต่อไปในทุกมิติ โดยขอให้ทุกคนร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ความสัมพันธ์มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป
 
อนึ่ง ในการเสด็จฯ เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุแห่งชาติครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งในด้านความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสยามกับฝรั่งเศส ได้แก่ เอกสารของคณะราชทูตสยาม แผนที่เมืองละโว้ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศส ได้แก่ รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ฉบับปี ค.ศ. ๑๙๕๘ ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. ๑๗๘๙ และต้นแบบมาตรฐานชั่ง ตวง วัด รวมถึงเอกสารโบราณยุคก่อนคริสตกาล  และได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้รักษาการผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติถวายของที่ระลึก ได้แก่ (๑) พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ (๒) สำเนาสาส์นอำลาของโกษาปานต่อพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ และ (๓) สำเนาภาพแผนที่เมืองละโว้ (ลพบุรี) ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 
* * * * *
 
- พระราชดำรัสในงานลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๓๓๓ ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส -
 
Monsieur le Directeur des Archives Nationales,
Monsieur le Directeur,
Excellences,
Mesdames et messieurs,
 
Aujourd’hui nous sommes réunis pour célébrer l’amitié entre nos deux pays. A travers la visite de ce lieu historique, j’ai constaté que nos premiers échanges ont bien laissé une part d’héritage dans l’histoire de nos relations d’amitié. En effet, la France occupe une place importante dans l’histoire de ma famille. Mon grand-père, le Feu Roi Bhumibol était un francophone et un francophile. Il m’a inspiré de venir en France pour parfaire mes connaissances. La France continue de m’inspirer surtout au niveau artistique et culturel.
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les relations franco-thaïes me tiennent à cœur. Je suis confiante que nous pourrons continuer à enrichir nos échanges et renforcer notre partenariat dans les différents domaines pour les années à venir.
 
Vive la France et vive les relations franco-thaïes.
 
* * * * *
 
(unofficial translation)
 
Today we are gathered to celebrate the friendship between our two countries. Through the visit of this historic site, I recognised that our first exchanges left a legacy in the history of our friendship relationships. Indeed, France occupies an important place in the history of my family. My grandfather, the late King Bhumibol was a francophone and a francophile. He inspired me to come to France to perfect my knowledge. France continues to inspire me especially at the artistic and cultural level.
 
Ladies and gentlemen,
 
The Franco-Thai relations are close to my heart .I am confident that we will be able to continue to enrich our exchanges and strengthen our partnership in different areas for the years to come.
 
Long live France and long live Franco-Thai relations.
 
* * * * *
 
รายละเอียดเพิ่มเติม: