ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีเป็นประธานร่วมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงและสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีเป็นประธานร่วมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงและสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงและสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑ (1st Mekong-Republic of Korea Summit) ในฐานะประธานร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมด้วยผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิก ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกที่ยกระดับการประชุมสู่ระดับสูงสุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นการให้ความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เสนอประเด็นสำคัญ ๓ เรื่องต่อที่ประชุมซึ่งสอดคล้องกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของสาธารณรัฐเกาหลี (New Southern Policy) และวิสัยทัศน์แม่โขงกับสาธารณรัฐเกาหลี คือ (๑) การสร้างความใกล้ชิดภาคประชาชน (People) ได้เสนอให้ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา โดยตั้งเป้าให้มีการเพิ่มจำนวนนักศึกษาระหว่างกันอีกหนึ่งเท่าตัวภายในปี ๒๕๖๗ ตลอดจนสนับสนุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับสมาชิก (๒) การสร้างความเจริญรุ่งเรือง (Prosperity) โดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอให้นำความรู้และประสบการณ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลจากสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ SMEs และ MSMEs ของประเทศลุ่มน้ำโขง และ (๓) การส่งเสริมสันติภาพ (Peace) ในภูมิภาคโดยได้เสนอให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่ทันสมัยของสาธารณรัฐเกาหลีในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการพยากรณ์ภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้งในระยะยาว

ผู้นำได้ร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์ คือ ปฏิญญาแม่น้ำโขง-แม่น้ำฮัน ซึ่งสะท้อนเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือในการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาร่วมกันในอนุภูมิภาคซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับกรอบความร่วมมือ ACMECS โดยกำหนดแนวทางความร่วมมือ ๓ เสาและ ๗ สาขาความร่วมมือใหม่เพื่อให้รับกับความท้าทายของโลกในยุคปัจจุบัน รวมทั้ง การสนับสนุนจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ศูนย์วิจัยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสภาธุรกิจระหว่างลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

นอกจากนี้ ภายหลังการประชุม ผู้นำของประเทศสมาชิกได้เข้าร่วมชมนิทรรศการพิเศษด้านความร่วมมือความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี และนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแถลงข่าวกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีในฐานะประธานร่วมการประชุม ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบตำแหน่งประธานร่วมของกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลีให้เวียดนามเป็นประธานในวาระปี ๒๕๖๓ ต่อไป