ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยาเยือนไทย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยาเยือนไทย

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางโมนีกา จูมา (Mrs. Monica Juma) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยา ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล โดยก่อนหน้านั้นได้พบหารือกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันที่รัฐมนตรีว่าการฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยา

การเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อรณรงค์หาเสียงการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกแบบไม่ถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ  (United Nations Security Council - UNSC) ของเคนยา ซึ่งฝ่ายไทยได้ยืนยันที่จะให้การสนับสนุนเคนยาในการเลือกตั้งดังกล่าว รวมทั้งได้ขอบคุณฝ่ายเคนยาที่สนับสนุนไทยในการเลือกตั้งคณะกรรมการมรดกโลกขององค์การ UNESCO จนไทยได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา 

ในการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเคนยา ทั้งสองฝ่ายได้ย้ำถึงความสำคัญของไทยและเคนยาในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของแต่ละภูมิภาค จึงมีศักยภาพในการเป็นประตูไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างภูมิภาคทั้งสอง โดยฝ่ายเคนยาได้ขอให้ไทยสนับสนุนความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งเชิญชวนให้ไทยไปลงทุนในเคนยาในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ๔ สาขาตามนโยบาย Big Four Agenda ของเคนยา ได้แก่ อุตสาหกรรม อาหารและแปรรูป การจัดสร้างที่อยู่อาศัย การส่งเสริมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และภาคการผลิต ในขณะที่ไทยเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับประชาชนให้มากขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากเส้นทางบินตรงระหว่างไทยกับเคนยาซึ่งมีถึงสัปดาห์ละ ๗ เที่ยวบิน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ข้างต้น ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบที่จะเร่งกระบวนการเจรจาความตกลงที่อยู่ระหว่างการหารือ ๖ ฉบับให้แล้วเสร็จในโอกาสแรก นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันว่าการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย-เคนยา ครั้งที่ ๒ ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพ ในปี ๒๕๖๓ จะเป็นโอกาสสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมกันผลักดันข้อเสนอต่าง ๆ ข้างต้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเคนยาได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้ฝากคำขอบคุณไปยังประธานาธิบดีเคนยาที่ได้มีสาส์นถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและสาส์นแสดงความยินดีต่อนายกรัฐมนตรีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างใกล้ชิดทั้งในกรอบพหุภาคีและทวิภาคี สำหรับกรอบพหุภาคีนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีที่ไทยและเคนยาได้สนับสนุนซึ่งกันและกันในการสมัครดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในเวทีระหว่างประเทศจนประสบความสำเร็จทั้งสองฝ่าย ในระดับภูมิภาคนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงความสำคัญของการที่ไทยเป็นประตูสู่อาเซียนและเคนยาเป็นประตูสู่แอฟริกาตะวันออก ในขณะที่ฝ่ายเคนยาประสงค์จะส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจภาคทะเลแบบยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Blue Economy) อาทิ ความมั่นคงทางทะเลและการประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association - IORA) ในระดับทวิภาคี นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ทั้งสองฝ่ายจะเร่งรัดลงนามความตกลงที่อยู่ระหว่างการเจรจาในโอกาสแรก รวมทั้งจะมุ่งยกระดับปริมาณการค้าการลงทุนในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ อาทิ การประมง การแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้เคนยาใช้ยางพาราของไทยในการผสมทำถนนในเคนยาด้วยในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเคนยาได้เชิญนายกรัฐมนตรีเยือนเคนยาในโอกาสที่เหมาะสมด้วย

ไทยและเคนยาเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกันมาโดยตลอดนับตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี ๒๕๑๐ โดยไทยเป็นคู่ค้าที่สำคัญของเคนยาในอาเซียน ในขณะที่เคนยาเป็นคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของไทยในแอฟริกาตะวันออก ที่ผ่านมาได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง ทั้งระดับพระราชวงศ์ และผู้นำประเทศมาโดยตลอดการเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเคนยาในครั้งนี้นับเป็นอีกวาระสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเคนยาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น