ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐกัวเตมาลาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐกัวเตมาลาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นาง Sandra Erica Jovel Polanco รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัวเตมาลา ได้เข้าพบหารือกับ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสการเยือนประเทศไทยไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

ในการหารือดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความยินดีที่กัวเตมาลาตัดสินใจกลับมาเปิดสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงเทพฯ อีกครั้งหนึ่ง (หลังจากที่ได้ปิดไปเมื่อปี 2533) ซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ ทางการทูตระหว่างกันที่ดำเนินมากว่า 60 ปีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องกันว่าไทยและกัวเตมาลายังมีลู่ทางที่จะขยายความร่วมมือได้อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าการลงทุน  รวมถึงการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน ทำให้ระยะทางที่ห่างไกลกันไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปเนื่องจากการเดินทางที่สะดวกขึ้น รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่มีความก้าวหน้า ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัวเตมาลาขอบคุณฝ่ายไทยสำหรับการเชิญเยือนไทยครั้งนี้และมีความประทับใจกับวัฒนธรรมและอัธยาศัยไมตรีของคนไทย พร้อมแจ้งว่า กัวเตมาลามีความมุ่งมั่นที่จะขยายความสัมพันธ์กับไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียต่อไป นอกจากนี้ ขอให้ไทยพิจารณาเปิดสถานเอกอัครราชทูตในกัวเตมาลาและเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนกัวเตมาลาด้วย 

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องกันว่า ความตกลงด้านการตรวจลงตราสำหรับหนังสือเดินทางทูตและราชการ และความตกลงด้านการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนจะช่วยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัวเตมาลา โดยขอให้ฝ่ายไทยพิจารณาจัดคณะผู้แทนภาคเอกชนไทยเยือนกัวเตมาลาหากมีการนำคณะไปในภูมิภาคลาตินอเมริกาต่อไปด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้บรรยายสรุป และฉายคลิปวิดีโอเกี่ยวกับแผนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่เน้นเทคโนโลยีระดับสูงและนวัตกรรม โดยมีการพัฒนาท่าเรือและอากาศยานอู่ตะเภาให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อรองรับโครงการดังกล่าวและเชื่อมโยงการพัฒนาไปยังอินเดียและจีน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัวเตมาลาแสดงความสนใจในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและการสร้างความเชื่อมโยงของไทย และเห็นว่าไทยกับกัวเตมาลาต่างมีจุดแข็งร่วมกันที่จะช่วยเชื่อมโยงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับอเมริกากลาง ในเชิงยุทธศาสตร์ของที่ตั้งและบทบาทนำของไทยในอาเซียนและของกัวเตมาลาในอเมริกากลาง โดยกัวเตมาลาเป็นสมาชิกกลุ่ม Central American Integration System (SICA) ร่วมกับฮอนดูรัสและเอลซัลวาดอร์ โดยมีความตกลงด้านศุลกากรและการยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างกัน ทำให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีระหว่างประชากร 40 ล้านคนในกลุ่มฯ  นอกจากนี้ กัวเตมาลามีชุมชนใหญ่ 2.8 ล้านคนในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานที่สร้างรายได้มหาศาลส่งกลับเข้าประเทศ นอกจากนี้ ยังแสดงความชื่นชมบทบาทนำของไทยในเวทีพหุภาคี โดยเฉพาะประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขณะที่ฝ่ายไทยชื่นชมกัวเตมาลาที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมบทบาทสตรี ทั้งนี้ กัวเตมาลาแสดงความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของไทยในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

อนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคลาตินอเมริกาด้วย