ข่าวเด่น : การปาฐกถาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในกิจกรรม ASEAN Talk ที่กรุงมาดริด ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : การปาฐกถาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในกิจกรรม ASEAN Talk ที่กรุงมาดริด

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานอาเซียน ได้กล่าวปาฐกถาในกิจกรรม ASEAN Talk หัวข้อ “ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป: การส่งเสริมความเชื่อมโยงเพื่อความยั่งยืน” ที่โรงแรม Hesperia Hyatt Regency กรุงมาดริด กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริดร่วมกับสถาบัน Elcano Royal Institute ซึ่งเป็น think tank ด้านยุทธศาสตร์และการต่างประเทศที่สำคัญของสเปน เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสเปนและสหภาพยุโรป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำวิสัยทัศน์ของอาเซียนในการเสริมสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งในด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ตลอดจนการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอก รวมถึงสหภาพยุโรป โดยเฉพาะผ่านการเพิ่มพูนความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปในมิติต่าง ๆ ภายใต้ แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ กับยุทธศาสตร์เชื่อมโยงยุโรปกับเอเชียของสหภาพยุโรป นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำถึงความสำคัญของการนำวิสัยทัศน์ฯ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในความร่วมมือในประเด็นระดับโลกต่าง ๆ และประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป อาทิ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การแลกเปลี่ยนความรู้และเสริมสร้างขีดความสามารถ ตลอดจนการพัฒนาที่ยั่งยืนและความร่วมมือผ่านศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒