ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๑๔  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๑๔

เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๑๔  ณ กรุงมาดริดราชอาณาจักรสเปน ซึ่งสเปนในฐานะเจ้าภาพ ได้กำหนดหัวข้อหลักของการประชุมฯ คือ “เอเชียกับยุโรป: ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างระบบพหุภาคีที่มีประสิทธิภาพ” (Asia and Europe: Together for effective multilateralism)

ระหว่างการประชุมเต็มคณะ วาระที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ “Revitalising the multilateral system – advancing the ASEM partnership on global issues” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุม โดยเสนอให้ประเทศสมาชิก ASEM ร่วมกันสร้างเสริมความร่วมมือแบบพหุภาคีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ของโลกใน ๔ แนวทาง ได้แก่ 

(๑) เสนอให้ ASEM ส่งเสริมกลไกแบบพหุภาคีให้เข้มแข็งขึ้น

(๒) เสนอให้ ASEM สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการ ของ 3M คือ ความไว้เนื้อเชื่อใจร่วมกัน ความเคารพซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน ท่ามกลางความเชื่อใจระหว่างกันที่ถดถอย (global trust deficit) และให้ ASEM ฟื้นฟูกระบวนการการทำงานเพื่อให้มีการหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างที่เปิดกว้าง เพื่อให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

(๓) เสนอให้ ASEM ดำเนินการเรื่องการส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติ (Sustainability of Things) เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเร่งด่วน โดยที่ผ่านมา ไทยได้จัดการสัมมนาด้านขยะทะเล ความยั่งยืนทางทะเล และการพัฒนาคนเพื่อความยั่งยืนด้านดิจิทัล พร้อมแจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า ไทยกำหนดจัดกิจกรรม ASEM Youth Camp on Marine Sustainability  และการสัมมนา ASEM Seminar on Public Health Emergencies ในปีหน้า

(๔) ASEM ควรต้องยึดมั่นในหลักการ “inclusion of people” โดยเฉพาะสตรีและเยาวชน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อสันติภาพและการพัฒนา

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้เข้าร่วมการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นกับรัฐมนตรีต่างประเทศอื่น ๆ ในประเด็นระหว่างประเทศ โดยที่ประชุมได้ย้ำถึงความสำคัญของการเพิ่มพูนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างเอเชียกับยุโรปในทุกด้าน บนพื้นฐานของการยึดมั่นในหลักการพหุภาคีนิยมที่มีกฎระเบียบ ในการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ ต่อโลกและภูมิภาค

นอกเหนือจากการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้พบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศจากสหภาพยุโรป สาธารณรัฐเช็ก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ ฮังการี สาธารณรัฐบัลแกเรีย และสาธารณรัฐคาซัคสถาน ซึ่งในการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศจากประเทศในยุโรป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำถึงการมองไปข้างหน้าและร่วมกันส่งเสริมพลวัตความสัมพันธ์ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจผ่านการรื้อฟื้นการเจรจา FTA ระหว่างไทย-สหภาพยุโรป และตลอดจนกระชับการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทั้งสองภูมิภาค