ข่าวเด่น : การเยือนไทยของนายโทชิมิทสึ โมเทกิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : การเยือนไทยของนายโทชิมิทสึ โมเทกิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

      นายโทชิมิทสึ โมเทกิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อแนะนำตัวหลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ โดยในโอกาสดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้พบหารือข้อราชการกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
 
      ทั้งสองฝ่ายหารือประเด็นทวิภาคี ภูมิภาค และระหว่างประเทศ โดยยินดีกับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นรอบด้านระหว่างไทยกับญี่ปุ่น และย้ำความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของสองประเทศและเพื่อให้ภูมิภาคมีความก้าวหน้า มีเสถียรภาพและยั่งยืน ทั้งนี้ ฝ่ายญี่ปุ่นแสดงความชื่นชมบทบาทของไทยในการเป็นประธานอาเซียนเมื่อปี ๒๕๖๒ ด้วย
 
      ในด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขยายการลงทุนของญี่ปุ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย และความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในไทยและภูมิภาค นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนและร่วมมือกันภายใต้ความตกลง Japan Thailand Partnership Program ระยะที่สาม (JTPP3) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในประเทศที่สามในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อาเซียนและภูมิภาคอื่น ๆ ในสาขาต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประมง การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 
      ในด้านความมั่นคง ทั้งสองฝ่ายยินดีกับการลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางทหารระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกับญี่ปุ่นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ และสนับสนุนให้ดำเนินตามบันทึกความตกลงฯ ให้มีผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการฝึกอบรม รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์
 
       สำหรับความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันในกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ซึ่งไทยเป็นผู้ริเริ่มและญี่ปุ่นได้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา กรอบการประชุมลุ่มน้ำโขง-ญี่ปุ่น (Mekong-Japan) โดยจะร่วมกันจัดการประชุม Mekong – Japan SDGs Forum ครั้งแรกในปีนี้ที่กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน กรอบอาเซียน รวมทั้งความร่วมมือภายใต้ ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) และกรอบเอเปค (APEC) ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี ๒๕๖๕ ขณะเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันผลักดันให้มีการลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) ระหว่างประเทศสมาชิกทั้ง ๑๖ ประเทศรวมถึงอินเดียในปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ฝ่ายญี่ปุ่นยืนยันการสนับสนุนไทยเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership – CPTPP) ในโอกาสแรก อีกทั้งพร้อมร่วมมือในเรื่องการกำจัดขยะทะเลด้วย
 
      นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ อาทิ สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ รัฐยะไข่ คาบสมุทรเกาหลี และสถานการณ์ในตะวันออกกลาง
 
      ภายหลังการหารือข้างต้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและภริยาได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นและภริยา