ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายนาชิดะ คาซูยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและหารือในประเด็นทวิภาคีและภูมิภาคที่สนใจร่วมกัน รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของประเด็นต่าง ๆ สืบเนื่องจากการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับนายโมเทกิ โทชิมิทสึ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 
ทั้งสองฝ่ายย้ำถึงความสาคัญของความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาคและเวทีระหว่างประเทศเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยฝ่ายญี่ปุ่นได้ชื่นชมการดำเนินมาตรการของรัฐบาลไทยในการควบคุมสถานการณ์ และการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เป็นภาษาอังกฤษอย่างทันท่วงที โปร่งใสและเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งขอบคุณฝ่ายไทยที่ให้ความช่วยเหลือในการอพยพคนญี่ปุ่นในโมร็อกโกไปยังฝรั่งเศสเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 
ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพที่ควรดำเนินการร่วมกันภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลาย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอให้สองประเทศร่วมมือในสาขาการแพทย์ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและการลงทุนในด้านเวชภัณฑ์ วัคซีน และยารักษาโรคอุบัติใหม่ในอนาคต รวมทั้งความร่วมมือด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารทั้งในเชิงการผลิตและการบริโภค ขณะที่เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ยืนยันการให้ความร่วมมือแก่ไทยใน ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การจัดตั้งศูนย์โรคติดต่ออาเซียนซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นจะเริ่มจัดทำการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ (๒) การจัดตั้งคณะทำงานด้านเวชภัณฑ์การแพทย์ไทย – ญี่ปุ่น และ (๓) การสนับสนุนด้านเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของไทย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการพิจารณาผ่อนปรนมาตรการจำกัดการเข้าประเทศของคนชาติและนักธุรกิจของแต่ละฝ่ายเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายด้วย
 
ในด้านความร่วมมือในระดับภูมิภาค ทั้งสองฝ่ายหารือกันถึงความสาคัญของการใช้ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรีในระดับภูมิภาคเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในการนี้ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ย้ำว่า ภาครัฐและภาคเอกชนของญี่ปุ่นสนับสนุนและพร้อมให้ความช่วยเหลือไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership – CPTPP) และเห็นว่า การเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP ของไทยจะสามารถช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่จากญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ ในไทยได้มากขึ้น นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายคาดหวังให้มีการลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) ภายในปีนี้เพื่อสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงฯ ได้โดยเร็ว