ข่าวเด่น : ไทยประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD) เพื่อเตรียมการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : ไทยประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD) เพื่อเตรียมการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue - ACD Foreign Ministers’ Meeting) ซึ่งจัดขึ้นคู่ขนานกับการประชุม UNGA71 ณ นครนิวยอร์ก ซึ่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเจ้าภาพ โดยมีนาย Thani bin Ahmed Al-Zeyoudi รัฐมนตรีว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นประธานการประชุม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงความยินดีกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในการเป็นประธาน ACD ต่อจากไทยในช่วงปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ และขอบคุณประเทศสมาชิกที่สนับสนุนบทบาทของไทยใน ACD และกิจกรรมที่ไทยได้จัดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD MM) ครั้งที่ ๑๔ ณ กรุงเทพฯ ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนช่วยผลักดันให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ความร่วมมือเอเชีย ค.ศ. ๒๐๓๐ การจัดลำดับความร่วมมือของ ACD จาก ๒๐ สาขาเป็น ๖ เสาหลักที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ค.ศ. ๒๐๓๐ รวมทั้งการจัดตั้งสำนักเลขาธิการ ACD ณ คูเวต

ไทยได้ใช้โอกาสการประชุมครั้งนี้เตรียมการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๒ ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันที่ ๙ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อหลัก “เอเชียหนึ่งเดียว หลากหลายในพลัง” (One Asia, Diverse Strengths) โดยจะมีผู้นำและผู้แทนระดับสูงจาก ๓๔ ประเทศสมาชิกเข้าร่วม เพื่อรับรองวิสัยทัศน์ความร่วมมือเอเชีย ค.ศ. ๒๐๓๐ ปฏิญญากรุงเทพ และเอกสารประกาศบทบาทของเอเชียในการกระตุ้นพลวัตการเติบโตผ่านการเป็นหุ้นส่วนเพื่อความเชื่อมโยง โดยไทยได้ย้ำถึงวัตถุประสงค์และความคาดหวังจากการประชุมสุดยอดฯ ครั้งนี้ ในการแสดงปณิธานร่วมกันของประเทศสมาชิก ACD เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือของภูมิภาคในอีก ๑๔ ปีข้างหน้า ให้เป็นประโยชน์และเป็นรูปธรรมต่อภูมิภาคและการสร้างประชาคมเอเชียในอนาคตอย่างมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนต่อไป โดยเน้นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่หลากหลายของเอเชีย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินความร่วมมือของประเทศสมาชิก