ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานเปิดการเสวนาพิเศษภายใต้หัวข้อ "การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาค: ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕  กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐" ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานเปิดการเสวนาพิเศษภายใต้หัวข้อ "การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาค: ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐"

          เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนาภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาค: การส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐” ณ ห้องประชุม ๗ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ โดยมี ดร. Shamshad Akhtar รองเลขาธิการสหประชาชาติ/เลขาธิการบริหารของ ESCAP นาย David Nabarro ที่ปรึกษาพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติเรื่องวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ และนาย Hirubalan VP รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงประชาคมอาเซียนเข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ ผู้ร่วมเสวนาอื่น ๆ ประกอบด้วย นาย Haoliang Xu ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และนาง Maria-Noel Vaeza ผู้อำนวยการโครงการขององค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women)

          ผู้เข้าร่วมเสวนาต่างแสดงทัศนะและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกล่าวเน้นบทบาทของอาเซียนในฐานะองค์กรระดับภูมิภาคที่สนับสนุนเรื่องนี้ในระดับชาติ โดยที่ประชุมตระหนักและเห็นพ้องว่าควรส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในประเด็นสำคัญเร่งด่วน อาทิ การลดความยากจน การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การระดมทุนเพื่อการพัฒนา และความร่วมมือด้านสถิติ

          การจัดการเสวนาในครั้งนี้ เป็นข้อริเริ่มของไทยในฐานะผู้ประสานงานของอาเซียนเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน การที่ผู้แทนระดับสูงจากไทย สำนักเลขาธิการอาเซียน และสหประชาชาติเข้าร่วมการเสวนาฯ สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของการเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งและเจตนารมณ์ของทั้งสามฝ่ายในการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง และทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

         ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้รายงานผลการเสวนาในการที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ไทยริเริ่มโดยมีลาวเป็นประธานในฐานะประธานอาเซียน ในการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสนับสนุนและชื่นชมไทยสำหรับการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ และวาระแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ แห่งสหประชาชาติ

          ที่ประชุมได้รับรองแถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ความสำคัญต่อความตั้งใจของอาเซียนที่จะบรรลุเป้าหมายทั้งสองในการสร้างประชาคมและการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งแสดงความพร้อมในการระบุประเด็นสำคัญที่เร่งด่วนในการบรรลุความเชื่อมโยงและการพัฒนาแผนงานผ่านความร่วมมือระหว่างองค์กรเฉพาะทางของอาเซียนและหน่วยงานสหประชาชาติ

          สำหรับการดำเนินการต่อไป ที่ประชุมยินดีกับการที่ไทยเสนอตนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดมสมองระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติในปี ๒๕๖๐ เพื่อหารือและกำหนดประเด็นสำคัญเร่งด่วนและความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป