ข่าวเด่น : ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ได้เดินทางมาลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ได้เดินทางมาลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายติน จ่อ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ได้เดินทางมาลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง โดยมีนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ทีมประเทศไทยและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ให้การต้อนรับ ซึ่งข้อความถวายความอาลัยของประธานธิบดีติน จ่อ มีใจความสำคัญว่า

                “ข้าพเจ้ารับทราบข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์

ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วยความอาลัยยิ่ง 

               ในช่วงเวลาที่เศร้าโศกของประเทศไทยเช่นนี้ ในนามของรัฐบาล ประชาชนชาวเมียนมาร์และตัวข้าพเจ้าเอง

ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งไปยังสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ และประชาชนชาวไทย

       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะอยู่ในความทรงจำในฐานะสัญลักษณ์ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

และความสงบสุข และความเสียสละของพระองค์ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของราษฎรตลอดพระชนม์ชีพ”

                 นอกจากนี้ ประธานาธิบดีติน จ่อ ยังกล่าวว่าชาวเมียนมาร์รับทราบถึงความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและขอมีโอกาสร่วมในการแบ่งปันทุกข์โศกนี้ และมั่นใจว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ จะอยู่ในความทรงจำของชาวโลก ชาวเมียนมาร์และชาวไทยตราบชั่วนิรันดร์กาล