ข่าวเด่น : สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ ๓ แห่งเลโซโท เสด็จฯ ทรงวางมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพและทรงพระอักษรถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ ๓ แห่งเลโซโท เสด็จฯ ทรงวางมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพและทรงพระอักษรถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ ๓ แห่งเลโซโท เสด็จฯ ทรงวางมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพและทรงพระอักษรถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  และอาคารสำนักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง