ข่าวเด่น : ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายถิ่น จอ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง